Zenginlik Duası 4 Esma ile Okunan Muazzam Etkili Dua

Zenginlik duasının sözleri ve okunma adabı hakkında bilinmesi gereken her şey

Hayatına bolluk, bereket ve zenginlik çekmek isteyen insanlar, bol para kazanarak hayatının olumsuz gidişatına dur demek isteyenler ve fakirlikten kurtulup bir nevi zenginliğin şifresini çözmek ve bu sırrı keşfetmek isteyenler, bu zenginlik duasının nasıl inanılmaz bir etkiye vesile olduğunu da bilmelidir. Bu nedenle bu makalede sizinle paylaşacağımız zenginlik duası, size de hayatın yokluk ve fakirlik dönemecini geride bırakma ve bolluk içinde yaşama fırsatını sunacak Allah’ın izniyle.

Zenginlik duası Kuran ayetleri ile esmalara dayanan çok etkili bir niyazdır. Bu dua vesilesi ile maddi durumları düzelen ve murat ettikleri zenginliğe kavuşan sayısız müminin anlatımları bulunmaktadır. İnşallah bu etkili dua sizin de bol nimetlere nail olmanıza ve büyük bir zenginliğe kavuşmanıza vesile olur.

Bu yazımızda zenginlik duasının sözlerini sizlerle paylaşacağız ve duanın okunma adabı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Ayrıca yazımızın sonunda yaşamınızda hayırlara vesile olacağını düşündüğümüz bir tavsiyeye yer vereceğiz.

İşte zenginlik duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Zenginlik duası öncesinde abdest alınması

Zenginlik duası okuyacak müminler mutlaka abdestli olmalıdır. Çünkü bu duada Kuran-ı Kerim’den ayetler geçmektedir. Kuran’a dayanan duaların abdestli biçimde niyaz edilmesi gerekir.

Bazı alimler dua öncesinde 4 rekat hacet namazı kılınmasının da zenginlik duasının kabulü konusunda faydalı olacağını beyan etmektedir. Ancak bu dua öncesinde abdest almanın zorunlu olduğunu buna karşın hacet namazı kılmanın ise dua eden müminin tercihine bırakıldığını ifade etmek gerekir.

Zenginlik duasının icabetini arttırmak için yapılması tavsiye edilen kimi uygulamalar

Yüce Allah’a şükretmek

Zenginlik duası okuyarak yüce Allah’tan bol rızık ve nimet talebinde bulunan müminler her şeyden önce hangi durumda bulunurlarsa bulunsunlar Rablerine şükretmelidirler. Zira zor durumda olan ya da bir maksudu bulunan kişilerin dua ettikleri dönemde şükretmeleri çok hayırlı kabul edilmektedir.

Bir miktar sadaka vermek

Dua eden kişi zenginlik duasını okuduğu günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka verirse bu hareketi ile inşallah rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve duasına olan icabeti (duanın kabulünü) kolaylaştırmış olur.

Faiz ve tefecilik gibi caiz olmayan yollardan uzak durmak

Zenginlik duası okuyarak büyük servetlere nail olmak isteyen bir kişi faiz ve tefecilik gibi dinen yasaklanmış uygulamalara tevessül etmemelidir. Faiz her şeyden önce haram mal yemektir ve kişinin sahip olduğu malın bereketini öldürür. Faize bulaşmış kişi kısa bir süre fayda temin etse de uzun vadede parasal sıkıntılar yaşayacaktır.

Cimrilik etmekten uzak durmak

Tutumlu olmak ve malını boşuna çarçur etmemek İslam ahlakının gereklerindendir. Ancak bir müminin cimri davranışlar sergileyerek kendisine işkence etmesi veya sevdiklerinden güzel şeyler esirgemesi de doğru değildir. Dua eden müminler tutumlu olmanın ne anlama geldiğini bilerek hareket etmeli ve cimri davranmaktan uzak durmalıdır.

Sabırlı ve samimi olmak

Zenginlik duası okuyacak kişilerin sabırlı davranmaları büyük önem arz eder. Dilek ve hacet duaları konusunda aceleci davranmanın duanın kabulüne engel oluğunu bizzat Hz. Muhammed dile getirmiştir. Hatta duası kabul olmayan bir sahabenin durumu için “aceleci davrandığı için duasının kabul olmadığı” mealinde sözler söylemiştir. (Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace)

Ayrıca dua eden kişi duasının kabul edileceğini düşünerek yani tüm kalbi ile dua ederse inşallah çok daha hayırlı neticeler elde eder.

Zenginlik duasının en makbul kabul edildiği zamanlar

Bolluk bereket ve zenginlik duaları için makbul kabul edilen zamanlar sabahın erken saatleridir.

Duanın makbul zamanı hakkında fikir beyan eden alimler duanın en geç gün ortasına kadar yani öğle vaktine varmadan okunmasının yerinde olacağını ifade etmişlerdir.

Zenginlik duası için tavsiye edilen okuma süresi ise 3 gündür. Yani kişi 3 gün boyunca her sabah kalkacak ve abdestini aldıktan sonra duasını niyaz edecektir.

Zenginlik duasına kaynaklık eden esmaların ve ayetlerin teşkili

Zenginlik duası Allah’ın güzel isimleri olan 4 adet Esmaül Hüsna’ya ve Kuran ayetlerine dayanır. Dua okunurken 4 esmanın her biri 7 defa peş peşe tekrar edilir. Esmalardan sonra da Kuran ayetleri okunur.

Duayı oluşturan kutsi sözlerin teşkili şöyledir:

 • Besmele
 • Peygamber efendimize salavat
 • 7 defa Ya Muğni esması
 • Sad suresi 34-40. Ayetler
 • 7 defa Ya Ganiyy esması
 • Maide suresi 114. Ayet
 • 7 defa Ya Latif esması
 • Bakara suresi 255. Ayet (Ayetel kürsi)
 • 7 defa Ya Mucib esması
 • Fatiha suresinin tamamı

Bu teşkil sırasına göre zenginlik duasının sözleri tam olarak şöyle olacaktır:

Zenginlik duasının sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed

Ya Muğni

Ya Muğni

Ya Muğni

Ya Muğni

Ya Muğni

Ya Muğni

Ya Muğni

Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab

Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab

Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas

Ve aharıne mükarranıne fil asfad

Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab

Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab

Ya Ganiyy

Ya Ganiyy

Ya Ganiyy

Ya Ganiyy

Ya Ganiyy

Ya Ganiyy

Ya Ganiyy

Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn

Ya Latif

Ya Latif

Ya Latif

Ya Latif

Ya Latif

Ya Latif

Ya Latif

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Zenginlik duasının sözleri nispeten uzundur ve pek çok mümin tarafından ezberlenmesi güç olmaktadır. Bu hususta büyük alimler dua sözlerinin yazılı bir metin üzerinden de okunabileceğini beyan etmişlerdir.

Zenginlik Duasının Türkçe meali

Zenginlik duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça orijinal kısımlar niyaz edilecektir. Ancak kişi hangi sözlerle dua ettiğini bilirse daha içten duygularla ve huşu içinde dua etme imkânı elde eder. Bu itibarla dua içinde geçen esmaların ve ayetlerin anlamı aşağıda verilmiştir:

Zenginlik duasında nida edilen esmaların anlamı

Ya Muğni esması “dilediği kişiyi zengin eden” demektir.

Ya Gani esması “çok zengin olan ve bol rızık veren” anlamındadır.

Ya Latif esması “kullarına iyilikler bahşeden” manasındadır.

Ya Mucib esması “duaları kabul eden” demektir.

Zenginlik duasında geçen ayetlerin Türkçe meali

Sad suresi 34-40. ayeti kerimelerinin Türkçe karşılığı

Andolsun ki Süleyman’ı fitneye düşürdük ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tevbe ile önceki haline döndü

“Ya Rab, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren Sensin, Sen.”dedi.

Bunun üzerine Biz rüzgarı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere yumuşacık akardı.

Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanları da.

Ve zincirlere çatılmış (vurulmuş) diğerlerini de.

“İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık dilersen başkasına ver, dilersen verme. Hesabı yok.” dedik.

Şüphesiz ki ona huzurumuzda bir yakınlık ve bir akibet güzelliği vardır. (Sad suresi 34-40)

Mâide suresi 114. ayetinin Türkçe karşılığı

Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi. (Mâide suresi 114)

Bakara suresi 255. ayetin (Ayetel Kürsi) Türkçe meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara-255)

Fatiha suresinin meali

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (amin)

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak önemli bir eser tavsiyesi

Her Kapıyı Açan Murad Duaları Kitabı

Hem özel yaşam hem de maddi hayat ilgili murad ettiğiniz her şeye kavuşmanıza vesile olacak en etkili duaları bir arada görmek istiyorsanız Her Kapıyı Açan Murad Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.

Okurlardan çok okulu yorumlar alan bu geniş kapsamlı eser inşallah sizin yaşamınızda da hayırlı kapıların açılmasına vesile olacaktır.

Eseri hemen indirip okumak için tıklayınız.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

blank blank blank blank blank

blank blank blank blank blank

blank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Yardım Duası 7 Gün Okunması Tavsiye Edilen Muazzam Etkili Niyaz

 

Kazanç Duası 7 Ayet ve 7 Esma ile Okunan Muazzam Etkili Dua

 

1 yorum

 1. Selamun aleykum ben Allahın aciz bir kuluyum.zor zamanlar geciriyorum sayfanizi ve yorumları okudum gercekten içimi heyecan kapladı.lakin çok istememe rağmen bu kitabı alabilecek maddi güce sahip değilim.😞😞😞benim durumumda olan ve
  darda kalmış kişiler için yapilabikecek birşey yok mu?anlıyorum büyük emek var bu iste ama benimde size edecek bol duam var…selam ve dua ile Rabbime emanet olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*