Tesirli Dualar, 7 Farklı Konuda Okunan 7 Etkili Duanın sözleri

Kuran Ayetlerine Dayanan Tesirli Duaların Sözleri ve Türkçe Mealleri

En tesirli dualar hiç kuşkusuz ki Kuran ayetlerine dayanan dualardır. Zira bu duaların sahih özelliği hakkında hiçbir şüphe yoktur. Allah’ın kelamı olan bu niyazlar sonsuz fazilete sahiptir ve müminlerin hayatında hayırlı gelişmelere vesile olmaktadır.

Büyük alimler herhangi bir dilek veya haceti olan kişilerin dua edecekleri zaman öncelikle Kuran ayetlerine dayanan dualara başvurmalarını tavsiye etmektedir. Bu dualar ile Yüce Rabbine el açıp dilekte bulunan kişilerin inşallah sesleri Arş-ı Âlâ’da duyulacak ve duaları kabul görecektir.

Bu yazımızda kadim dua kitaplarında “tesirli dualar” kategorisinde kabul edilen 7 farklı konuya dair 7 etkili duanın sözlerine yer verilmiştir. Ancak duaların sözlerine geçmeden önce dua etme adabı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlara kısaca değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz:

Tesirli Duaları Okuyacak Müminlerin Dikkat Etmesi Gereken Önemli Hususlar

Tesirli duaları okuyacak müminlerin şu detaylara dikkat etmesi tavsiye edilmektedir:

  • Dua etmek ibadet hükmünde kabul edildiği için dua eden müminlerin büyük bir ciddiyetle niyaz etmeleri gerekmektedir.
  • Tesirli dualar Kuran ayetlerine dayandığı için abdesti biçimde okunmaları daha doğrudur.
  • Farz namazlarından sonra tesirli duaların okunması inşallah duaya olan icabeti arttırır.
  • Tesirli dualar sadece helal isteklerin gerçekleşmesini dilemek için okunmalıdır. Dinen caiz olmayan istekler için dua etmek günah sayılır.
  • Dua edilen günlerde ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve duanın kabulüne vesile olur.
  • Tesirli duaları okumadan önce Kuran-ı Kerim’den birkaç kısa sure okumak tavsiye edilen davranışlardandır.
  • Dua etmek için sessiz bir yere geçmek, kıbleye dönerek dizleri üzerine çökmek, avuç içleri yukarıyı gösterecek biçimde ellerini semaya açmak gibi dua etmenin şekli unsurlarına da uyumak gerekmektedir.

Burada ifade edilenler dışında duanın kabulünde en önemli şartın içten duygularla dua etmek olduğu unutulmamalıdır. Bu itibarla dua eden müminlerin inanarak ve samimi biçimde dua etmeleri büyük önem arz etmektedir.

Dua etme adabı ile ilgili ifade edilen bu kısa açıklamalardan sonra 7 farklı konuda okunan 7 tesirli duanın sözlerine geçebiliriz:

Tesirli Dualar 1, En Tesirli Yardım Dileme Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Elem neşrah leke sadrek. Ve vada’na ‘anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa’na leke zikreke. Feinne me’al’usri yüsren. İnne me’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab. (amin)

Duanın Türkçe meali

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirah suresinin tamamı)

Tesirli Dualar 2, Helal Rızık Kazanma Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız. (amin)

Duanın Türkçe Meali

Allah, kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. (Şûrâ-19)

Tesirli Dualar 3, Özel Hayatta Saadete Kavuşmayı Temin Eden Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (amin)

Duanın Türkçe meali

Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki âhiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama! Rabbinin nimetine gelince; işte onu anlat. (Duha suresinin tamamı)

Tesirli Dualar 4, Zor Durumdan Kurtulma Duası

Bismillahirrahmanirrahim

Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym (amin)

Duanın Türkçe meali

“Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe-129)

Tesirli Dualar 5, Sosyal Hayatta ve Ticarette Müminlerin Başarılı Olmasına Vesile Olan Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı. Vec’al li vezıram min ehlı. Harune ehıy. Üşdüd bihı ezrı. Ve eşrikhü fı emrı. Key nüsebbihake kesıra. Ve nezkürake kesıra. İnneke künte bina besıyra (amin)

Duanın Türkçe meali

Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Hârûn’u. Onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tespih edelim diye, Seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.” (Tâ-Hâ, 25-35)

Tesirli Dualar 6, Her Türlü Zihinsel ve Ruhsal Sıkıntıdan Kurtulmaya Vesile Olan Dua

Bismillahirramanirrahim

Sebbihısme rabbikel’a’la. Elleziy haleka fesevva.Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer’a. Fece’alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa.İlla maşaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe’atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel’eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka.Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü’sirunel hayateddünya. Vel’ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel’ula. Suhufi ibrahiyme ve musa. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O’dur. Takdir edip hidayeti gösteren O’dur. Otlağı çıkaran.  Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O’dur. Bundan böyle sana Kur’ân’ı okutacağız da unutmayacaksın. Yalnız Allah’ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. Saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. O ki, en büyük ateşe girecektir. Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır. İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde.” (Ala suresinin tamamı)

Tesirli Dualar 7, Helal Dairesi İçindeki Her Türlü Dilek ve Hacetin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te’huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’ vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym. (amin)

Duanın Türkçe meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara-255)

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Dilerseniz Namaz Duaları ve Dua Ayetleri başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*