Sefer Ayı Duası Hükmünde 3 Muazzam Etkili Niyaz

Safer Ayı Dualarının Sözleri ve Okunma Adabı Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar

Safer ayı, hicri takvimin 2. ayıdır. Bu ay halk arasında “bela ve musibet ayı” olarak isimlendirilmiştir. Safer ayında kaza belalardan korunmak maksadıyla yüzyıllardır çeşitli dualar okunmaktadır. Bu niyazlara “sefer ayı duaları” denilmektedir.

Bu yazımızda safer ayı duası olarak okunan 3 farklı duanın sözlerini ve Türkçe meallerini sizlerle paylaşacağız. Ancak öncesinde safer ayının bela ve musibet ayı olarak kabul edilmemesi gerektiğini izah etmeye çalışacağız.

Safer ayı duası okuyacak kişiler safer ayının “bela ve musibet ayı” olmadığını kavramalıdır

Sefer ayında çeşitli musibetler yaşandığı ve kişilerin başına şiddetli belaların geldiği görüşü cahiliye dönemi inancıdır. Cahiliye döneminde Araplar arasında safer ayında kişinin pek çok uğursuzluk ile karşılaştığı inancı yaygındır. Ancak İslamiyet’ten sonra Peygamber Efendimiz safer ayının herhangi bir uğursuzluk taşımadığını ifade ederek şu hadisleri söylemiştir:

“Safer ayında uğursuzluk yoktur” (Buhari)

“Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur, baykuşun ötmesinde de uğursuzluk yoktur.” (Müslim)

İslam Peygamberinin (sav) hadislerinde de görüldüğü üzere herhangi bir zaman dilimini, herhangi bir yeri veya herhangi bir varlığı uğursuz kabul etmek İslam inancı ile örtüşmez.

Safer ayı ile ilgili cahiliye döneminin yanlış algılarını kırmak için İslam âlimleri safer ayına “saferü’l-hayr” ve “saferü’l-muzaffer” gibi isimler vermişlerdir.

Peki safer ayı duası hangi maksatlar için okunur, hükmü nedir?

Sefer ayı duası her şeyden önce kaza belalardan korunma duası olarak okunmaktadır. Duanın bu aya özgü olarak okunması safer ayının uğursuz olmasından kaynaklanmaz. Bu ay içinde insanların kötü niyetlerinden ve düşmanların şerrinden korunmak için okunur. Yani safer ayı duası başka insanlardan gelebilecek her türlü zarardan kendisini ve ailesini muhafaza etmek üzere okunmaktadır.

Safer ayı duası her ne kadar bir ay ismi ile özdeşleştirilmiş olsa da diğer aylarda da kaza beladan korunmak maksadı ile okunabilir.

Dua okuyarak her türlü sıkıntıdan ve şerden korunmayı dileyen kişilere büyük alimler aynı zamanda sadaka vermelerini de tavsiye etmektedir. Zira bilindiği üzere sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasını sağlar, kişinin malının bereketlenmesini temin eder, duaların icabet görmesini kolaylaştırır ve müminlerin her türlü musibetten korunmalarına vesile olur.

Aşağıda 3 farklı safer ayı duasının sözlerine yer verilmiştir. Bu duaların her birisinin kendisine has özellikleri vardır. Bu hususta büyük alimler şu görüşleri ifade buyurmuşlardır:

  • Safer ayının her günü okunması tavsiye edilen dua

Bu dua hem kaza belalardan korunmak için hem de murat edilen şeylere kavuşmak için okunmaktadır. Safer ayı boyunca bu duayı okuyan müminlere inşallah hiçbir kötülük tesir etmez ve kişi, yüce Rabbinden istediği dilek ve hacetlere kavuşur.

  • Safer ayının ilk çarşambası ile son çarşambasında okunması tavsiye edilen dua (esmalar ile okunan niyaz)

Bu dua yüce Allah’ın güzel isimleri olan esmalara nida edilerek okunmaktadır. Büyük alimler safer ayının ilk çarşambası ile son çarşambasında okunmasını tavsiye etmelerine rağmen bugünlerde okumayı unutan kişilerin başka günlerde de duayı okuyabileceklerini belirtmişlerdir. Bu duanın faziletleri hakkında pek çok büyük alimin sözleri bulunmaktadır. Ayrıca duayı okuyup tatbik eden ve muazzam faydalarına şahitlik eden pek çok müminin anlatımları bulunmaktadır.

  • Safer ayının ilk çarşambası ile son çarşambası okunan ayeti kerimeler

Kuran hiç şüphesiz ki en büyük nimettir ve sonsuz rahmet kaynağıdır. Kuran-ı Kerim’in ayetlerine dayanan dualar da en faziletli dualar kategorisinde kabul edilmektedir. Büyük alimler safer ayı duası hükmünde bazı ayetler okumuşlardır ve bu ayetlerin müminler tarafından da okunmasını tavsiye etmişlerdir. Bu tavsiye Müslümanlar arasında karşılık bulmuş ve Kuran ayetleri sefer duası hükmünde okunmuştur. Yüzyıllardır müminler safer ayı münasebetiyle belirtilen ayeti kerimeleri okumaktadır ve günümüzde de okumaya devam etmektedir.

Haklarında kısaca bilgi verilen 3 farklı safer ayı duasının sözleri ise şöyledir:

Sefer ayı duası 1

Safer ayının her günü okunması tavsiye edilen dua

Bismillahirrahmanirrahim

“E‘ûzü bi’llâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.” (amin)

Duanın Türkçe meali

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla

Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allâh’a sığınıyorum. Senin celâlin ve cemâline sığınıyorum. Bu yılın belâlarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allâh’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, âilemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allâh’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasîb eyle.

Safer ayı duası 2

Safer ayının ilk çarşambası ile son çarşambasında okunması tavsiye edilen dua (esmalar ile okunan niyaz)

Bismillahirrahmanirrahim

“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi- rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.” (amin)

Duanın Türkçe meali

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla

“Ey Allâhım! Peygamberin, Resûlün ve kulun olan Muhammed’e ve âline salât, bereket ve selâm olsun. Ey Allâhım! İlm-i ezelînde kayıtlı olan ve içinde belâ bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musîbetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebed, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecîd’in Sâhibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allâh’ım dînim, evlâdım, malım ve canım husûsunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile mübtelâ kıldığın dünyânın şerrinden mübârek ve hayırlı kimselerin hurmetine beni rahmetinle muhâfaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allâhım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlâh yok. Ey Allâhım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsân et, belâlarından bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hâl ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allâh’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekîl’dir. Aliyyü’l Azîm olan Allâh’ın izni dışında hiçbir hâl ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed sallallâhü aleyhi veselleme, âline ve ashâbına salât eyle onları selâmette kıl. (amin)

Safer ayı duası 3

Safer ayının ilk çarşambası ile son çarşambası okunan ayeti kerimeler

Bismillahirrahmanirrahim

“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)

Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)

Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)

Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 15)

Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)

Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)

Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-hâ, 47)

Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ. (Neml, 59)

Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. (Kasas, 55)

Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 58)

Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)

Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 109-111)

Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)

Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 130)

Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)

Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. (Zümer, 73)

Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)

Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”

Duanın Türkçe meali

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla

Kovulmuş şeytandan Allâh’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Selâm sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk rahmeti kendisine farz kıldı.

Selâm sabretmeniz sebebi ile size olsun. Âhiret yurdu ne güzeldir.

Size selâm olsun. Yaptıklarınız sebebi ile cennete giriniz.

Selâm doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün onun üzerine olsun.

Selâm doğduğum, öldüğüm ve diriltildiğim gün üzerime olsun.

Sana selâm olsun. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkârdır.

Selâm hidâyete tâbi olana.

Selâm seçkin kullarına.

Selâmet sizin üzerinize olsun. Bizden emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. Rahman olan Rabbimden selâm olsun.

Bütün âlemler içinde Nuh’a selâm olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mü’min kullarımızdandı.

Selâm İbrâhîm’e olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.

Selâm Mûsâ ve Hârûn’a olsun. Biz ihsân sahibi kulları böyle mükâfatlandırırız. Çünkü ikisi de bizim mü’min kullarımızdandı.

Bizden selâm olsun İlyâs’a. Biz ihsân sahiblerini böyle mükâfatlandırırız. Çünkü O mü’min kullarımızdandı.

Selâm bütün peygamberlerimiz üzerine olsun.

Her türlü kederden selâmet sizin üzerinize olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedî kalmak üzere cennete girin.

Fecir doğana değin selâmet olsun.

Allâh’ım! Safer ayını bizlere mübârek kıl. Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasîb eyle.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Dilerseniz Hastaya Okunacak Dua ve Namaz Sureleri başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*