Namaz Sureleri, 10 Sure ve Türkçe Mealleri

Namazda Kuran-ı Kerim’den Kısa Sureler Okunur

Namaz kılınırken Kuran-ı Kerim’in her ayeti veya suresi okunabilir. Ancak Hazreti Muhammed’in uygulamaları ve büyük alimlerin görüşleri esas alındığında daha çok Kuran-ı Kerim’in kısa surelerinin okunduğu görülmektedir. Kuran-ı Kerim’in son 10 suresi kısa sureler olup namazda yaygın biçimde okunmaktadır. Ayrıca namazda Fatiha suresi ile Ayetel Kürsi’nin de okunduğunu ifade etmekte fayda vardır.

Bu yazımızda öncelikle namaz sırasında okunan 10 surenin sözlerini ve Türkçe meallerini aktaracağız. Ardından Fatiha suresi ile Ayetel Kürsi’nin sözlerine ve Türkçe meallerine yer vereceğiz.

Sözlerini aktardığımız surelerin Türkçe karşılıklarını bilmek namazın huşu içinde kılınması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bu surelerin tüm müminler tarafından ezberlenmesi ve yeni nesillere de ezberletilmesi zorunluluk arz etmektedir.

Namaz sureleri 1, Nas suresi ve Türkçe meali

Nas suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbinnas.

Melikinnas.

İlahinnas.

Min şerrilvesvasil hannas.

Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas.

Minel cinnetivennas.

Nas suresinin Türkçe karşılığı

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” (Nas, 1-6)

Namaz sureleri 2, Felak suresi ve Türkçe meali

Felak suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak.

Minşerri ma halak.

Ve min şerri ğasikın iza vekab.

Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad.

Ve min şerri hasidin iza hased.

Felak suresinin Türkçe karşılığı

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felâk, 1-5)

Namaz sureleri 3, İhlas suresi ve Türkçe meali

İhlas suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallahü ehad.

Allahüs samed.

Lem yelid ve lem yuled.

Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

İhlas suresinin Türkçe karşılığı

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlas, 1-4)

Namaz sureleri 4, Tebbet suresi ve Türkçe meali

Tebbet suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb

Ma ağna ‘anhü malühu ve ma keseb

Seyasla naran zate leheb

Vemraetüh* hammaletel hatab

Fi cidiha hablüm mim mesed

Tebbet suresinin Türkçe karşılığı

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir). (Tebbet, 1-5)

Namaz sureleri 5, Nasr suresi ve Türkçe meali

Nasr suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İza cae nasrullahi velfeth

Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace

Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

Nasr suresinin Türkçe karşılığı

Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir. (Nasr, 1-3)

Namaz sureleri 6, Kâfirun suresi ve Türkçe meali

Kâfirun suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ya eyyühel kafirun

La a’büdü ma ta’büdun

Ve la entüm abidune ma a’büd

Ve la ene abidün ma abedtüm

Ve la entüm abidune ma a’büd

Leküm diynüküm ve liye din

Kâfirun suresinin Türkçe karşılığı

De ki: “Ey Kâfirler!”

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirun suresi, 1-6)

Namaz sureleri 7, Kevser suresi ve Türkçe meali

Kevser suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a’taynakel kevser

Fe salli li rabbike venhar

İnne şanieke hüvel’ebter

Kevser suresinin Türkçe karşılığı

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. (Kevser, 1-3)

Namaz sureleri 8, Mâun suresi ve Türkçe meali

Mâun suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

E raeytellezi yükezzibü bid din

Fe zalikellezi yedu’ul yetim

Ve la yehuddu ala taamil miskin

Fe veylün lil müsallin

Ellezine hüm an salatihim sahun

Ellezine hüm yüraun

Ve yemneunel maun

Mâun suresinin Türkçe karşılığı

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. (Mâ’ûn, 1-7)

Namaz sureleri 9, Kureyş suresi ve Türkçe meali

Kureyş suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Li iylafi kurayş

İylafihim rıhleteş şitai ves sayf

Felya’büdu rabbe hazelbeyt

Ellezı at’amehüm min cuıv ve amenehüm min havf

Kureyş suresinin Türkçe karşılığı

Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin. (Kureyş, 1-4)

Namaz sureleri 10, Fil suresi ve Türkçe meali

Fil suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

E lem yec’al keydehüm fı tadlıl

Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

Termıhim bi hıcaratin min siccıl

Fecealehüm keasfin me’kul

Fil suresinin Türkçe karşılığı

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi. (Fil, 1-5)

Fatiha suresinin okunuşu ve Türkçe meali

Fatiha suresi’nin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin

Er rahmanir rahıym

Maliki yevmid din

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

İhdinas sıratal müstekıym

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin.

Fatiha suresi’nin Türkçe meali

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahim’dir O. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fâtiha, 1-7)

Ayetel Kürsi’nin okunuşu ve Türkçe meali

Ayetel Kürsi’nin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

Ayetel Kürsi’nin Türkçe meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara, 255)

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Dilerseniz Sofra Duası ve Hazreti Yusuf’un Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*