Namaz Duaları Hakkında 3 Farklı Başlıkta Bilinmesi Gereken Her Şey

Namaz Duaları, Namaz Kılınırken Söylenen İfadeler ve Namaz Sureleri

Bu yazımızda namazda okunan bütün kutsi sözlerin orijinal Arapça halleri ile Türkçe meallerini sizlerle paylaşacağız.

Yazımız içinde üç farlı konu başlığı halinde şu dualara, ifadelere ve surelere yer verilmiştir:

Namaz Duaları

 • Allahümme Salli
 • Allahümme Barik
 • Rabbena Atina
 • Rabbenağfirli Duaları
 • Kunut Duaları
 • Sübhaneke
 • Ettehiyyatü

Namaz Kılınırken Söylenen Bazı İfadeler ve Türkçe Mealleri

 • Semi’allahu limen hamideh
 • Rabbena lekelhamd
 • Sübhane rabbiyelazim
 • Sübhanerabbbiyel a’la

Namaz Sureleri

 • Fatiha suresi
 • İhlas suresi
 • Felak suresi
 • Nas suresi
 • Kâfirun suresi
 • Fil suresi
 • Maun suresi
 • Kevser suresi
 • Kureyş suresi
 • Tebbet suresi
 • Nasr suresi
 • Ayetel Kürsi

İşte her müminin mutlaka bilip okuması gereken namaz duaları, namaz ifadeleri ve namaz surelerinin sözleri ile Türkçe mealleri

Namaz Duaları

Allahümme Salli duasının okunuşu

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Salli Duasının Türkçe Meali

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle ve şerefini yücelt. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme Barik duasının okunuşu

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allahümme Barik Duasının Meali

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. Aynı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Rabbena Atina duasının okunuşu

Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbena atina duasının Türkçe meali

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru, bize rahmetinle muamele eyle.” (Bakara suresi, 201. ayet)

Rabbenağfirli duasının okunuşu

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevmeyekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

Rabbenağfirli duasının Türkçe meali

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla. (İbrahim suresi, 41. ayet)

Kunut duasının Arapça okunuşu (birinci Kunut duası)

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duasının Türkçe Meali (Birinci Kunut Duası)

“Allah’ım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.”

Kunut duasının Arapça okunuşu (ikinci Kunut duası)

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duasının Türkçe Meali (İkinci Kunut Duası)

“Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Sübhaneke duasının okunuşu

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük. (* cenaze namazlarında eklenir)

Sübhaneke Duasının Türkçe Meali

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyatü duasının okunuşu

Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh

Ettehiyyatü Duasının Türkçe Meali

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.

Namaz Kılınırken Söylenen Bazı İfadeler ve Türkçe Mealleri

Semi’allahu limen hamideh

Allah, kullarının sesini duyan demektir. Yüce Rabbimiz kendine hamd edeni işitir.

Rabbena lekelhamd

Rabbimiz, hamd sanadır.

Sübhane rabbiyelazim

Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Sübhanerabbbiyel a’la

Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

Namaz Sureleri

Fatiha suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

El hamdü lillahi rabbil alemin

Er rahmanir rahıym

Maliki yevmid din

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

İhdinas sıratal müstekıym

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin.

Fatiha suresinin Türkçe meali

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahim’dir O. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâlikidir. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fâtiha, 1-7)

İhlas suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul hüvallahü ehad.

Allahüs samed.

Lem yelid ve lem yuled.

Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

İhlas suresinin Türkçe meali

De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

“Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” (İhlas, 1-4)

Felak suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbilfelak.

Minşerri ma halak.

Ve min şerri ğasikın iza vekab.

Ve min şerrinneffasati fiyl’ukad.

Ve min şerri hasidin iza hased.

Felak suresinin Türkçe meali

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felâk, 1-5)

Nas suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’uzü birabbinnas.

Melikinnas.

İlahinnas.

Min şerrilvesvasil hannas.

Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas.

Minel cinnetivennas.

Nas suresinin Türkçe meali

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” (Nas, 1-6)

Kâfirun suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Kul ya eyyühel kafirun

La a’büdü ma ta’büdun

Ve la entüm abidune ma a’büd

Ve la ene abidün ma abedtüm

Ve la entüm abidune ma a’büd

Leküm diynüküm ve liye din

Kâfirun suresinin Türkçe meali

De ki: “Ey Kâfirler!”

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.”

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

“Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.”

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.”

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” (Kâfirun suresi, 1-6)

Fil suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

E lem yec’al keydehüm fı tadlıl

Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

Termıhim bi hıcaratin min siccıl

Fecealehüm keasfin me’kul

Fil suresinin Türkçe meali

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi. (Fil, 1-5)

Mâun suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

E raeytellezi yükezzibü bid din

Fe zalikellezi yedu’ul yetim

Ve la yehuddu ala taamil miskin

Fe veylün lil müsallin

Ellezine hüm an salatihim sahun

Ellezine hüm yüraun

Ve yemneunel maun

Mâun suresinin Türkçe meali

Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. (Mâ’ûn, 1-7)

Kevser suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İnna a’taynakel kevser

Fe salli li rabbike venhar

İnne şanieke hüvel’ebter

Kevser suresinin Türkçe karşılığı

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir. (Kevser, 1-3)

Kureyş suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Li iylafi kurayş

İylafihim rıhleteş şitai ves sayf

Felya’büdu rabbe hazelbeyt

Ellezı at’amehüm min cuıv ve amenehüm min havf

Kureyş suresinin Türkçe meali

Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin. (Kureyş, 1-4)

Tebbet suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb

Ma ağna ‘anhü malühu ve ma keseb

Seyasla naran zate leheb

Vemraetüh* hammaletel hatab

Fi cidiha hablüm mim mesed

Tebbet suresinin Türkçe karşılığı

Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir). (Tebbet, 1-5)

Nasr suresinin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İza cae nasrullahi velfeth

Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace

Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

Nasr suresinin Türkçe meali

Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok kabul edendir. (Nasr, 1-3)

Ayetel Kürsi’nin okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

Ayetel Kürsi’nin Türkçe meali

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?  O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. (Bakara, 255)

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Dilerseniz Hastaya Okunacak Dua ve Dua Ayetleri başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*