Kumeyl Duası 33 Bölümden Oluşan Etkili Dilek Duası

Kumeyl duası

Kumeyl duası sözleri ve muazzam tesirleri

Kumeyl duası sahih dua kitaplarında geçen en uzun dualardan biridir ve 33 bölümden oluşur. Ancak dua o kadar tesirli ve faziletlidir ki uzun olmasına rağmen tarihte en sık okunan dilek ve hacet dualarından biri olmuştur. Zira bu duayı okuduktan sonra murat ettiği şeye kavuştuğunu ifade eden çok sayıda mümin bulunmaktadır.

Bu yazımızda Kumeyl duasının 33 bölümünün sözlerine yer vereceğiz ve duanın Türkçe mealini aktaracağız. Ancak dua sözlerine geçmeden önce duanın kaynağı ve okunma adabı hakkında bazı önemli açıklamalar yapacağız.

İşte Kumeyl duasının okunma adabı ve sözleri hakkında bilinmesi gereken her şey

Kumeyl duası hangi isteklerin gerçekleşmesini dilemek için okunur?

Kumeyl duası helal olmak koşulu ile her türlü isteğin gerçekleşmesini dilemek için okunabilen bir niyazdır.

Ancak  duanın daha çok şu mevzularla ilgili okunabileceği ifade edilmiştir:

 • Özel hayatla ilgili her türlü muradın gerçekleşmesini dilemek
 • Helal rızık temin etmek
 • Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak
 • Vesvese ve her türlü sıkıntıyı def etmek
 • Zor durumdan kurtulmak
 • Hayırlı bir kısmetle nasiplenmek
 • Düşmanların şerrinden kurtulmak
 • Büyük bir zenginliğe ve güce kavuşmak
 • Zararlı alışkanlıkları terk etmek
 • Aile huzuruna kavuşmak ve hayırlı evlatlara sahip olmak

Kumeyl duasının okunma amaçları burada verilenler ile sınırlı değildir. Kişi ihtiyaç hasıl olan her alanda bu duayı okuyarak Arş-ı Alâ’dan isteğinin kabulünü dinleyebilir.

Kumeyl duası kaynağını nereden almaktadır?

Kumeyl duası adını Kumeyl bin Ziyad isimli sahabeden almaktadır. Bu sahabe Hz Ali’nin yakın arkadaşıdır. Kumeyl duasını kendisine öğreten kişi bizzat Hz Ali’dir. Bu itibarla bazı kaynaklarda Kumeyl duasına “Hz. Ali’nin duası” da denilmektedir.

Kumeyl duasını günün hangi vakti okumak daha makbuldür?

Dua edecek müminler günün hangi vaktinde kendilerini rahat hissediyorlarsa ve dua etmek için uygun şartlara sahiplerse o saatte dua edebilirler. Zira bilinmelidir ki İslami anlayışla dua etmek belli bir zaman ve mekanla sınırlı tutulmamıştır. Ancak duaların daha makbul olduğu zamanların varlığı da kabul edilmektedir.

Kumeyl duasına icabetin en güçlü olduğu ve okunmasının tavsiye edildiği vakit ise “perşembe geceleri yatsı namazı sonraları”dır.

Tabi ifade ettiğimiz gibi tavsiye edilen bu vakit dışındaki zamanlarda da Kumeyl duasını okuyup yüce Allah’a niyaz etmek mümkündür.

Duayı okuyacak müminlerin dikkat etmeleri gereken önemli hususlar

Büyük alimler Kumeyl duasını okuyacak kişilere şu noktalara dikkat etmelerini tavsiye etmektedir:

Dua okuyacak müminlerin abdestli olması tavsiye edilmektedir. Abdest almak sadece bedensel temizlik anlamına gelmez. Duaların abdesti okunması duaya gösterilen önemi ifade eder. Ayrıca abdestli olmanın bilinen ve bilinmeyen sayısız fazileti bulunmaktadır.

Kumeyl duasının okunduğu günlerde bir miktar sadaka verilmesi inşallah faydalı olacaktır. Sadaka vermek kişinin kaza beladan korunmasını sağlar ve rahmet kapılarının açılmasını temin ederek duaların kabulüne vesile olur.

Dua sözlerini okumadan önce Kuran-ı Kerim’den birkaç kısa sure okumak isabetli bir davranış olacaktır.

Ayrıca dua okuyacak müminlerin bütün samimiyetleri ile ve içten duygularla yüce Allah’a el açmalarının önemi üzerinde durulmuştur. Zira en hızlı biçimde kabul gören duaların kişinin tüm kalbiyle okuduğu niyazlar olduğu bütün sahih kaynaklarda ifade edilmiştir.

Kumeyl duası sözleri

Kumeyl duası okunurken sadece verilen Arapça ifadeler okunacaktır. Her bölümün ardından sunulan Türkçe mealler ise bilgilendirme amaçlıdır.

Kumeyl duası oldukça uzun bir duadır ve ezberlenerek okunması zordur. Bu itibarla dua sözlerini yazılı bir kaynaktan okumanın herhangi bir sakıncasının olmadığı ifade edilmiştir. Ancak duanın yazılı olduğu metni titiz bir şekilde muhafaza etmek büyük önem arz etmektedir. Zira dua içinde pek çok kutsi ifade geçmektedir

Kumeyl duasının 33 bölümü ile Türkçe mealleri sahih kaynaklarda şöyle verilmiştir:

Kumeyl Duası 1. Bölüm

Bismillahirrahmanirrahim

Allahumme innî es’eluke bi rahmetikelleti vesiat kulle şey’in ve bi guvvetikelletî gaharte biha kulle şey’in ve hazaa leha kullu şey’in ve zelle leha kullu şey’in ve bi ceberûtikelletî galebte bi ha kulle şey’in.

Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Allah’ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği ve her şeyin ram olduğu gücün hakkına; her şeye gâlip geldiğin ceberûtun (azametin) hakkına; (senden niyaz ederim.)

Kumeyl Duası 2. Bölüm

Ve bi izzetike’lletî la yegûmu leha şey’un ve bi azametike’lletî mele’et kulle şey’in ve bi sultanike’llezî ala kulle şey’in ve bi vechike’l bagî ba’de fenai kulli şey’in ve bi esmaike’lletî meleet erkane kulli şey’in ve bi ilmike’llezî ehate bi kulli şeyin ve bi nûri vechike’llezî ezâe lehu kullu şey’in.

Meali

Önünde hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkına ve her şeyi dolduran azametin hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın hakkına; her şeyin fani olmasından sonra bâki kalacak vechin hakkına; her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına; senden niyaz ederim.

Kumeyl Duası 3. Bölüm

Ya Nûru, ya Guddûs, ya Evvel’el evvelîn ve ya Ahir’el ahirîn. Allahumme’ğfir liye’z zunûbelletî tehtik’ul isam. Allahumme’ğfir liye’z zunûb’elletî tunzil’un nikam. Allahumme’ğfir liye’z zunûb’elletî tuğayyirun niam. Allahumme’ğfir liye’z zunûb’elletî tehbis’ud dua. Allahumme’ğfir liye’z zunûb’elletî tunzil’ul belâ.

Meali

Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve ey ahirlerin ahiri! Allah’ım! Benim ismet perdesini yırtan günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bedbahtlıklara yol açan günahlarımı bağışla. Allah’ım! Nimetleri değiştiren günahlarımı bağışla. Allah’ım! Duanın icabetini önleyen günahlarımı bağışla. Allah’ım! Belanın inmesine sebebiyet veren günahlarımı bağışla.

Kumeyl Duası 4. Bölüm

Allahumme’ğfir lî kulle zenbin eznebtuhu ve kulle hatietin ehta’tuha. Allahumme innî etegar rabu ileyke bi zikrike ve esteşfiu bike ila nefsike ve es’eluke bi cûdike en tudniyenî min gurbik. Ve en tuzianî şukrake ve en tulhimenî zikrek. Allahumme innî es’eluke suale haziin mutezellilin haşin, en tusamihenî ve terhamenî

Meali

Allah’ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları bağışla. Allah’ım! Ben sana zikrinle yaklaşmak istiyorum. Seninle senden şefaat diliyorum; cömertliğin hakkına beni kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip etmeni ve zikrini bana ilham etmeni istiyorum senden. Allah’ım! Huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille, senden hatalarıma göz yummanı,

Kumeyl Duası 5. Bölüm

ve tec’elenî bi gısmike raziyen gania. Ve fî cemi’il ahvali mutevazia. Allahumme ve es’eluke suale men’işteddet fegatuh. Ve enzele bike inde’ş şedaidi haceteh. Ve ezume fîma indeke rağbetuh. Allahumme azume sultanuke ve ala mekanuke ve hafiye mekruke ve zahera emruke

Meali

bana merhametli davranmanı, beni verdiğine razı ve yetinen ve her durumda mütevazı kılmanı dilerim. Allah’ım! İhtiyaç ve yoksulluğu şiddetli olan ve hacetini zorluklar anında kapı-na getiren, katında bulunanlara büyük rağbeti olan kimsenin yalvarışı gibi sana yalvarırım. Allah’ım! Senin saltanatın azimdir ve mekânın yücedir, tedbirin gizlidir ve fermanın âşikar;

6. Bölüm

ve galebe gahruke ve ceret gudretuk. Ve la yum kin’ul firaru min hukûmetik. Allahumme la ecidu lizunûbî ğafiran ve la li gabeihî satiran. Ve la li şey’in min ameliye’l gabîhi bi’l haseni mubeddilen ğayrek. La ilâhe illa ente; subhaneke ve bihamdik. Zalemtu nefsî ve tecerra’tu bicehlî. Ve sekentu ila gadîmi zikrike lî ve mennike aleyy.

Meali

kahrın galip ve kudretin her yerde câridir ve senin hükümetinden kaçmak imkânsızdır. Allah’ım! Senden başka günahlarımı bağışlayacak, kabahatlerimi örte-cek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilâh yoktur; münezzehsin; sana hamd ederim. Ben kendime zulmettim ve câhilliğim yüzünden itaatsizlik yaptım ve beni (ta) eskiden beri unutmadığından ve bana lütuf ve ihsanından dolayı rahatladım (ve korkmadan sana isyan ettim).

7. Bölüm

Allahumme mevlaye kem min kabîhin seterteh. Ve kem min fadihin min’el belai ekalteh, ve kem min isarin vegayteh, ve kem min mekrûhin defa’teh, ve kem min senain cemîlin lestu ehlen lehu neşerteh. Allahumme azume belaî ve efrate bî sûu hâlî ve kesurat bî a’malî. Ve gaedet bî eğlalî ve habesenî an nef’î bu’du emelî.

Meali

Allah’ım! Mevlam! Nice kötülüklerimin üzerini örttün; nice belaları benden geri çevirdin; nice hatalardan korudun beni; hoşa gitmeyen şeyleri uzaklaştırdın; layık olmadığım nice güzel övgüleri benim için yaydın.

Allah’ım! Belam büyümüş, halimin kötülüğü haddi aşmış; amellerim beni aciz bırakmış, (tutku) zincirlerim beni çökertmiş, yerlere sermiş; uzun arzularım beni menfaatimden alıkoyup hapsetmiş

Kumeyl Duası 8. Bölüm

Ve hedaetni’d dunya bi ğurûriha ve nefsi bi cinayetiha ve mitalî. Ya Seyyidî, fees’eluke bi izzetike en la yehcube anke duaî sûu amelî ve fialî. Ve la tefzahnî bihafiyyi met’tale’te aleyhi min sırrî. Ve la tuacilnî bi’lukûbeti alâ ma amiltuhu fî halevatî, min sûi fi’lî ve isâetî ve devami tefritî ve cehaletî ve kesreti şehevatî ve ğafletî.

Meali

ve dünya beni boş şeylerle aldatmış ve nefsi emmarem, kendi cinayeti ve müsamahakârlığımla beni kandırmış. Ey seyyidim! İzzetinin hakkına (senden istiyorum ki); amelimin kötülüğü, duamın kabulünü önlemesin, bildiğin gizli sırlarımı açarak beni rezil etme. Gizlice işlediğim kötü amelim ve davranışım, sürekli tefritim ve cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletimin çokluğu yüzünden, beni cezalandırmada acele etme.

Kumeyl Duası 9. Bölüm

Ve kuni’llahumme bi izzetike lî fî kulli’l ahvali raufen. Ve aleyye fî cemii’l umûri atûfen, ilâhî ve rabbî men lî ğayruke es’eluhu keşfe zurrî ve’n nazara fî emrî. İlâhî ve Mevlaye, ecreyte aleyye hukmen’ittebe’tu fîhi heva nefsî ve lem ahteris fîhi min tezyînî aduvvî. Feğarrenî bima ehva ve es’eduhu ala zalik’el kâzâ.

Meali

Allah’ım! İzzetin hakkına her durumda bana karşı merhametli ve bütün işlerimde rauf ol. Mabudum, Rabbim! Senden başka kimim var ki, ondan, kötü durumumu gidermesini ve işlerime nezaret etmesini isteyebilirim. Mabudum, mevlam! Sen bana hükmettin; bense onlar hususunda nefsime uydum ve bu konuda düşmanımın günahları tezyin etmesinden korkmadım; böylece beni istediği gibi aldattı ve alınyazısı da bu işte ona yardımcı oldu;

10. Bölüm

Fetecaveztu bima cera aleyye min zalike ba’ze hudûdike ve haleftu ba’ze evamirike, felek’el hamdu aleyye fî cemîi zalike ve la huccete lî fî ma cera aleyye fîhi kazauke ve elzemenî hukmuke ve belauke. Ve gad eteytuke ya ilâhî ba’de taksîrî ve israfî alâ nefsî mu’teziran nadimen munke siran mustakîlen

Meali

işte bu başıma gelenlerden dolayı bazı sınırları aştım ve bazı emirlerine karşı çıktım; bütün bunlardan sana hamd etmek benim vazifemdir. Hakkımda yürütülen kaza ve kaderin ve beni yakalayan hükmün ve imtihanın karşısında gösterecek hiçbir mazeret ve bahanem yoktur. Ve şu anda sana yöneldim Ey Rabbim! Kendimi ihmal edip işlediğim kusurlardan sonra; özür dileyerek, pişman ve perişanlık içerisinde

11. Bölüm

musteğfiren munîben mukirren mu’zinen mu’terifa. La ecidu meferran mimma kane minnî. Ve la mefzeen eteveccehu ileyhi fî emri ğayre gabûlike uzrî ve idhalike iyyaye fî seati rahmetik. Allahumme fakbel uzrî verham şiddete zurrî. Ve fukkeni min şeddi vesakî.

Meali

bağışlamanı ve mağfiret etmeni ümit ederek, tövbe edip tekrar (sana) yöneldim ve günahlarımı ikrar ve takrir ve itiraf ederek senin huzuruna geldim. İşlediğim günahlardan kaçacak bir mekân ve zor durumlarda sığınacak bir yer bulamıyorum; mazeretimi kabul edip beni sonsuz rahmetine dahil etmenden başka ümidim yok. O hâlde mazeretimi kabul eyle Allah’ım; perişanlığımın şiddetine acı; zincirlerimden kurtar beni.

Kumeyl Duası 12. Bölüm

Ya Rabbirhem za’fe bedenî ve riggate cildî ve diggate azmî. Ya men bedee halgî ve zikrî ve terbiyetî ve birrî ve teğziyetî. Hebnî li’btidaî keremike ve salifi birrike bî. Ya İlâhî ve Seyyidî ve Rabbî, eturake muezzibî binarike ba’de tevhîdik. Ve ba’de mentava aleyhi kalbî min ma’rifetik. Ve lehice bihi lisanî min zikrike.

Meali

Rabbim! Bedenimin zayıf, derimin ince ve kemiklerimin hassas oluşuna acı. Ey yaratılışını gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızk veren; bağışının başlangıcı ve bana yaptığın geçmiş iyiliklerin hürmetine beni affeyle. Ey mabudum, ey seyyidim ve Rabbim! Vahdaniyetine inandıktan sonra; marifetin bütün kalbimi doldurduktan sonra; dilim zikrinle meşgul olduktan, muhabbetin

13. Bölüm

Ve’tegadehu zamirî min hubbike ve ba’de sıdgi’ tirafî ve duaî hazien li rubûbiyyetik. Heyhat ente ekramu min en tuzeyyie men rabbeyteh, ev tub’ide men edneytehu ev tuşerride men aveyteh ev tusellime ile’l belai men kefeytehu ve rahimteh.

Meali

içime işledikten, rubûbiyet makamına boyun eğerek sadakatle (günahlarımı) itiraf edip, doğ-rulukla (sana) dua ettikten sonra, beni cehen-nem ateşiyle azap etmen görülüp (inanılacak) şey mi? Böyle bir şey senden uzaktır ve sen kendi yetiştirdiğin birisini zayi etmezsin; yakınlaştırdığın birisini kendinden uzaklaştırmadığın gibi barındırdığın birisini de kovmazsın veya yetiştirdiğin ve kendisine merhamet ettiğin kimseyi belalara teslim etmezsin. Sen bütün bunlardan yücesin.

14. Bölüm

Ve leyte şi’rî ya Seyyidî ve İlâhî ve Mevlay. Etusellit’un nare ala vucûhin harret li azametike sacide. Ve ala elsunin netekat bi tevhidike sadiga. Ve bi şukrike madiha. Ve ala gulûbin i’terafet bi ilâhiyyetike muhakkika. Ve ala zema ira havet min’el ilmi bike hatta saret haşia. Ve ala cevarihe seat ila evtani taabudike taia.

Meali

Keşke bir bilseydim, ey seyyidim, mabudum ve mevlam! Azametin karşısında secdeye düşen yüzlere; sadakatle vahdaniyetine şehadet eden ve şükrün için metheden dillere; ilâhlığını gerçekten itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve böylece huşuyla eğilen batınlara cehennem ateşini musallat eder mi-sin? Ve itaat etmek üzere mâbetlere koşan ve

15. Bölüm

Ve eşaret bi’stiğfarike muz’ine. Ma hakeze’z zannu bike ve la uhbirna bi fazlike anke ya Kerîmu, ya Rabb. Ve ente te’lemu za’fî en kalîlin min belai’d dunya ve ukûbatiha. Ve ma yecrî fîha min’el mekarihi ala ehliha. Alâ enne zalike belaun ve mekrûh, kalîlun meksuh, yesîrun bekauh, ka-sîrun muddetuh. Fe keyfehtimalî li belai’l ahire.

Meali

günahını itiraf ettiği hâlde senden mağfiret dileyen uzuvları (azaba düçar eder misin?) Senin hak-kında böyle düşünülemez; senin fazlu keremin bize böyle tanıtılmamıştır, ey kerem sahibi, ey Rabb! Dünyanın azıcık bela ve cezası ve ondaki zorluklar karşısında benim tahammülsüzlüğümü sen biliyorsun. Halbuki dünyadaki bela ve zorlukların devamı az, tahammülü kolay ve süresi kısadır; o hâlde nasıl tahammül edeyim ahiretteki

Kumeyl Duası 16. Bölüm

ve celîli vukû’il mekarihi fiha. Ve huve belaun te tûlu muddetuh, ve yedûmu mekamuh. Ve la yuhaffefu an ehlih. Liennehu la yekûnu illa an ğaza bike ventigamike ve sahetik. Ve haza ma la tekûmu lehu’s semavatu ve’l arz. Ya seyyidî fekeyfe lî ve ene abduk’ez zaîf’uz zelîl’ul hakir’ul miskin’ul mustekin.

Meali

belaya; orada meydana gelecek büyük zorluk ve acılara? Halbuki o belanın müddeti uzun, kalışı süreklidir ve ehline bir hafifletme de olmaz. Çünkü bu azap, senin gazap, intikam ve hoşnutsuzluğundan kaynaklanır. Bu ise göklerin ve yerin dayanamayacağı bir şey. Ey seyyidim! O zaman senin güçsüz, zelil, hakir, muhtaç ve biçare bir kulun olan ben nasıl dayanabilirim?

17. Bölüm

Ya ilâhî ve Rabbî ve seyyidî ve mevlaye, li eyyi’l umûri ileyke eşkû ve lima minha eziccu ve ebkî. Li elîm’il azabi ve şiddetih, em litûl’il belai ve muddetih. Fe-lein seyyertenî li’l ugûbati maa a’daike ve cema’te beynî ve beyne ehli belaik, ve ferragte beyni ve beyne ehibbaike ve evliyaik, fehebnî ya ilâhî ve seyyidî ve mevlaye ve rabbî,

Meali

Ey mabudum, Rabbim, seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden dolayı sana şikâyette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlanayım ben? Azabın elem ve şiddetine mi? Yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı? Eğer bana ceza çektirmek için düşmanlarının yanında yer verirsen ve bela ehliyle beni bir araya toplarsan, beni dostların ve velilerinden ayırırsan, ey mabudum, ey seyyidim, mevlam ve Rabbim!

Kumeyl Duası 18. Bölüm

sabertu ela azabike, fe keyfe asbiru ala firagik. Ve habnî ya ilâhî sabertu ala harri narike, fe keyfe asbiru an’in nazari ila kerametik. Em keyfe eskunu fi’n nari ve recaî afvuk. Febi izzetike ya Seyyidî ve Mevlaye, ugsimu sadigan lein terek tenî natigan, le eziccenne ileyke beyne ehliha zecîc’el amilîn.

Meali

Farzen, azabına tahammül etsem bile, senin ayrılığına nasıl dayanabilirim? Diyelim ki ateşinin hararetine dayandım; ama keremine nazar etmekten mahrum olmama nasıl sabredeyim? Yahut affını ümit ettiğim hâlde ateşe nasıl gireyim. İzzetin hakkına ey seyyidim ve mevlam, sadakatle yemin ediyorum ki: Eğer konuşmama izin verirsen, cehennem ehli arasındaki

19. Bölüm

Ve le esruhanne ileyke surah’el mustasrihîn, ve leebkiyenne aleyke bukae’l fakidîn, ve le unadi yenneke ayne kunte ya veliyy’el mu’minîn, ya ğayete âmâl’il ârifîn, ya ğiyas’el musteğisîn, ya habibe gulûb’is sâdigîn, ve ya ilâh’el âlemîn. Efeturake subhaneke ya ilâhî,

Meali

ümitliler gibi sürekli dergâhına yönelip inlerim. Medet dileyenler gibi feryat edip yardım dilerim senden ve bir şeyini kaybedenler gibi ağlayıp sızlarım sana ve seni çağırıp “Neredesin ey müminlerin velisi!” der dururum; ey âriflerin en yüce arzusu! Ey medet dileyenlerin imdadına yetişen! Ey sadık kalplerin dostu! Ve ey âlemlerin ilâhı (neredesin)? Ey mabudum! Münezzehsin sen. Ve ben sana hamt ediyorum. Olacak şey mi, sana karşı gelmesi yüzünden

Kumeyl Duası 20. Bölüm

ve bi hamdike, tesmeu fîha savte abdin muslimin sucine fîha bi muhalefetih, ve zage ta’me azabiha bi ma’siyetih, ve hubise beyne atbakiha bicurmihi ve cerîretih, ve huve yeziccu ileyke zecîce muemmilin li rahmetik, ve yunadîke bi lisani ehli tevhîdik, ve yetevesselu ileyke bi rubûbiyyetik.

Meali

cehennemde tutulan ve günahından ötürü onun azabını tadan ve onun tabakaları arasında, işlediği suç ve cinayetten dolayı hapsedilen Müslüman bir kulun sesini duyasın da affetmeyesin.  Oysa o kul, rahmetine göz diken biri gibi inlemekte ve tevhit ehlinin diliyle seni çağırmakta ve rubûbiyet makamını vasıta ederek sana el açmada.

Kumeyl Duası 21. Bölüm

Ya mevlaye fekeyfe yebga fi’l azabi ve huve yercû ma selefe min hilmik. Em keyfe tu’limuh un naru ve huve ye’mulu fazleke ve rahmetek. Em keyfe yuhriguhu lehîbuha ve ente tesmeu savtehu ve tera mekaneh.  Em keyfe yeştemilu aleyhi zefîruha ve ente te’lemu za’feh.

Meali

Ey Mevlam! O, senin önceden yaptığın merhametini umduğu hâlde, nasıl azapta kalabilir? Ya da senin fazl ve rahmetini ümit ettiği hâlde ateş nasıl yakabilir? Ya da sen onun sesini işittiğin ve yerini gördüğün hâlde ateş nasıl yakabilir onu? Ya da, sen onun zaaf ve güçsüzlüğünü bildiğin hâlde cehennemin alevleri onu nasıl kuşatabilir?

22. Bölüm

Em keyfe yeteğelğelu beyne etbagiha ve ente te’lemu sıdgah. Em keyfe tezcuruhu zebaniye tuha ve huve yunadîke ya rabbeh. Em keyfe yercû fazleke fî itgihi minha fetetrukuhu fîha. Heyhat ma zalike’z zannu bik, ve le’l ma’rufu min fazlik, vela muşbihun lima amelte bih’il muvahhidîne min birrike ve ihsanik.

Meali

Ya da sen onun sadakat ve doğruluğunu bildiğin hâlde, cehennemin tabakaları arasında nasıl kıvranıp kalır? Ya da, o, seni “Ey Rabbim” diye çağırırken, cehennemin azap melekleri nasıl ona eziyet edebilir? Ya da cehennemden kurtulmak için senin fazl ve keremini dilediği hâlde, onu nasıl orada bırakırsın? Sen münezzehsin, hakkında bunlar düşünülemez; senin fazlınla ilgili tanıtılan bunlar değildir. Senin müvahhit insanlara yaptığın ihsan ve iyiliklere benzeyen şeyler de değildir bunlar.

23. Bölüm

Febi’l yegîni agteu levla ma hakemte bihi min ta’zibi cahidîk, ve kazeyte bihi min ihladi muanidîk, lecaalte’n nera kulleha berden ve selâma. Ve ma kane li ahedin fîha magarren ve la mugama. Lakinneke tegaddeset esmauk. Agsemte en temleeha min’el cinneti ve’nnasi ecmaîn. Ve en tuhallide fîh’el muanidîn.

Meali

Ve ben şüphesiz biliyorum ki, eğer inkârcılarına azabı hükmetmeseydin ve düşmanlarını ebedi azaba duçar etmeyi kararlaştırmasaydın, ateşi tamamıyla soğuk ve selamet ederdin; onda hiç kimse yer almazdı. Ama sen, isimleri mukaddes olansın! Cehennemi, insanların ve cinlerin kafirleriyle doldurmaya ve düşmanları orada ebedi olarak tutmaya yemin etmişsin.

24. Bölüm

Ve ente celle senauke gulte mubtedien. Ve tetavvelte bi’l in’ami mutekerrima. Efemen kane mu’minen kemen kane fasigan, la yestevûn. İlâhî ve Seyyidî, fees’eluke bi’l gudreti’lletî gadder teha. Ve bi’l gaziyet’illetî hatemteha ve hakem teha ve galebte men aleyhi ecreyteha. En tehebe lî fî hazih’il leyleti ve fî hazih’is sae,

Meali

Ve sen, (ey) methi yüce olan! Evvelden beri söylemiş ve sürekli olarak nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun, buyurmuşsun ki: “Mümin olan bir kimse, fasık olan kimseyle bir olur mu? Hayır, onlar aynı olamazlar.” Mabudum, Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hakkına ve hükmedip kesinlik kazandırdığın kaza ve kaderine ki, kime takdir etsen galip gelirsin,

25. Bölüm

kulle curmin ecremtuh, ve kulle zenbin eznebtuh ve kulle kabîhin esrartuh, ve kulle cehlin amiltuh; ketemtuhu ev a’lentuh, ehfeytuhu ev azhertuh ve kulle seyyietin emerte bi isbatihe’l kiram’el kâtibîn. Ellezine vekkeltehum bi hifzi ma yekûnu minnî ve ceeltehum şuhûden aleyye mea cevarihî ve kunte ente’r rakîbe aleyye min veraihim.

Meali

bu gecede ve bu saatte bağışla, benim işlediğim bütün suçları ve günahları; gizlediğim bütün kötülükleri, yaptıktan sonra üzerini örttüğüm veya açığa çıkardığım, gizleyip veya aşikâr ettiğim cahillikleri ve kiram’el katibin’i (amelleri yazmakla görevli melekleri) kaydetmelerine emrettiğin kötülükleri bağışla! Öyle melekler ki, onları benim yaptığım amellerimi

26. Bölüm

ve’ş şâhide lima hafiye anhum ve bi rahmetike ahfeyteh ve bi fazlike seterteh, ve en tuveffire hazzî min kulli hayrin enzelteh, ev ihsanin fazzelteh, ev birrin neşerteh, ev rizgin besetteh, ev zenbin teğfiruh, ev hatain testuruh. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabb.

Meali

zaptedip korumakla görevlendirdin, uzuvlarımla birlikte onları da bana gözetleyici yaptın ve kendin de bunların ardından gözetleyicim oldun, hatta onlara ve gizli kalan şeylere bile şahit oldun, rahmetinle gizledin ve fazlınla örttün onları. İndirdiğin her hayırdan ve gönderdiğin her ihsandan, yaydığın her iyilikten ya-hut dağıttığın her rızktan, bağışladığın günahlardan veya kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum. Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim!

Kumeyl Duası 27. Bölüm

Ya ilâhî ve seyyidî ve mevlaye ve malike rikkî, ya men bi yedihi nasiyetî, ya alîmen bi zurrî ve meskenetî, ya habîren bi fakrî ve fakatî. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabb. Es’eluke bi hakkike ve kudsik, ve a’zami sıfatike ve esmaik, en tec’ale evgatî min’el leyli ve’n nehari bi zikrike me’mûre, ve bi hidmetike mevsûle, ve a’malî indeke mekbûle,

Meali

Ey mabudum, ey seyyidim, ey mevlam ve ey sahibim! Ey varlığımı elinde tutan! Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlik ve yoksulluğumdan haberdar olan! Ey Rabbim, ey Rabbim, Ey Rabbim! Hakkın, kudsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur: Gece ve gündüzden oluşan vakitlerimi zikrinle abad kıl ve beni kendi hizmetinde tut ve amellerimi kendi indinde makbul buyur.

Kumeyl Duası 28. Bölüm

hatta tekûne a’malî ve evradî kulluha virden vahida, ve hâlî fî hidmetike sermeda. Ya Seyyidî, ya men aleyhi muavvelî, ya men ileyhi şekevtu ahvâlî. Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, kavvi ala hidmetike cevarihî veşdud ale’l azîmeti cevanihî. Ve hab liy’el cidde fî haşyetik, ve’d devame fi’l ittisali bi hidmetik.

Meali

Öylesine ki, artık bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir şekline dönüşsün ve bütün hâllerim senin hizmetinde geçsin. Ey seyyidim, ey güvenip dayandığım ve ey kendisine hâlle-rimi arzettiğim! Ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim! Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir ve sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver. Senden korkmada ve hizmetini sürdürmede bana

Kumeyl Duası 29. Bölüm

Hatta esrehe ileyke fî meyadin’is sabikin. Ve usria ileyke fi’l barizine ve eştage ila gurbike fi’l muştakin ve ednuve minke dunuvv’el muhlisin ve ehafeke mehafet’el muginin ve ectemia ficevarike mea’l mu’minin. Allahumme ve men eradeni bisuin fe eridhu  ve men kadenî fekidhu.

Meali

öylesine bir ciddiyet ver ki, yarış meydanlarında sana doğru koşayım ve mücadele verenler arasında sana doğru hız alayım ve gönüller arasında senin yakınlığına gönül vereyim ve ihlaslılar gibi yakınlaşayım sana ve yakiyn ehlinin korktuğu gibi korkayım senden ve indinde müminlerle birleşeyim. Allah’ım! Bana kötülük yapmak isteyenin hakkını sen ver; bana tuzak kuran kimseye tuzak kur.

30. Bölüm

Vec’alnî min ahseni abîdike nasîben indek, ve akrebihim menzileten minke ve ehassihim zulfeten ledeyk. Feinnehu la yunalu zalike illa bi.fazlik. Ve cud lî bi cûdik. Va’tif aleyye bi mecdik. Vehfaznî bi rahmetik. Vec’al lisanî bi zikrike lehica. Ve galbî bi hubbike muteyyema.

Meali

Beni, yanında en iyi pay alan ve sana göre en yakın makama sahip olan ve sana hususî yakınlığı olan kullarından eyle. Gerçekten bunlara erişmek, ancak senin lütuf ve kereminle gerçekleşebilir. Cömertliğin hakkına cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle bana. Rahmetin hakkına koru beni. Ve dilimi zikrine alıştır ve kalbimi, kendi muhabbetine tutsak kıl.

31. Bölüm

Ve munne aleyye bi husni icabetik. Ve agilnî asretî. Veğfir zelletî. Feinneke gazeyte ala ibadike bi ibadetik. Ve emertehum bi duaike ve zaminte lehum’ul icabe. Fe ileyke ya rabbi nesabtu vechî. Ve ileyke ya rabbi mededtu yedî. Febi izzetike’stecib lî duaî ve belliğnî munay, ve la tekta’ min fazlike recaî.

Meali

Dualarımı iyi bir şekilde kabul etmekle beni minnettar eyle; yanılgılarımdan geç ve hatalarımı bağışla; muhakkak ki sen, kulların sana ibadet etmelerine hükmettin; sana dua etmelerini emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin; o hâlde ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım. İzzetin hakkına duamı kabul eyle ve arzu-larıma ulaştır beni; fazlın ve kereminden ümidimi kesme.

32. Bölüm

Vekfini şerr’el cinni ve’l insi min a’daî. Ya serîa’r rıza iğfir limen la yemliku illa’ddua. Fe inneke fa’alun lima teşâ. Ya men’ismuhu devaun ve zikruhu şifaun ve taatuhu ğina. İrham men ra’su malih’ir recâ ve silahuh’ul buka.

Meali

İnsan ve cinlerden oluşan düşmanlarımdan koru beni. Ey çabuk razı olan! Duadan başka bir şeye sahip değilim, bağışla beni; muhakkak ki sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan! Bana merhamet eyle.

33. Bölüm

Ya sabiğ’en niam, ya dafie’n nigam, ya nurel mustevhişîne fi’z zulem, ya âlimen la yuallem. Salli ala Muhammedin ve Âl-i Muhammed, vef’al bî ma ente ehluhu ve sallallahu ala resûlihi ve’l eimmet’il meyamîne min Âlihi ve selleme teslîmen kesîra.

Meali

Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden! Ey karanlıklarda dehşete kapılanların nuru! Ey öğretilmeden bilen! Muhammed’e ve Âl-i Muhammed’e rahmet et ve bana da sana yakıştığı şekilde muamele et. Allah’ın rahmeti, Peygamberine ve onun soyundan gelen mübarek imamlara olsun. Ve Allah’ın sonsuz selâmı onların üzerine olsun.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

Dilerseniz Kabul Olan Dualar ve Tespih Duası başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsiniz

Kumeyl Duası 33 Bölümden Oluşan Etkili Dilek Duası

Kumeyl Duası 33 Bölümden Oluşan Etkili Dilek Duası” hakkında 2 yorum

 1. Hayırlı günler dilerim. Bu duaların toplandığı bir kitabınız var mı?

 2. Hocam merhaba eşim bana çok haksızlık etti şuan ayrıyız pişman olması icin kaç kez okumalıyım?birde bölüm bölüm dua hepsinimi okumam gerek yoksa birinci bölümmü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön