Kısmet Duası 5 Esma ve 5 Ayetle Okunan Muazzam Etkili Niyaz

Kısmet Duasının okunma adabı ve sözleri hakkında detaylı bilgiler

Kısmet duası hayırlı bir kısmet bularak evlenmek isteyen mümin kadınlar ile mümin erkeklerin okudukları çok tesirli bir duadır. Bu dua vesilesi ile hayırlı bir kısmet bularak mutlu bir evlilik gerçekleştirdiklerini beyan eden çok sayıda müminin anlatımları bulunmaktadır.

Kısmet duası Kuran-ı Kerim’den 5 ayete ve Allah’ın güzel isimlerinden 5 esmaya dayanır. Bu yönüyle en sahih ve en tesirli dualardan biridir. Allah’ın güzel isimlerinin yüzü suyu hürmetine yapılan dualar inşallah kabule şayan olur. Kuran ayetlerinin duada geçmesi ise sonsuz faziletlere vesiledir. Bu duayı okuyarak hayırlı bir kısmet bulan ve Rabbine şükreden sayısız mümin vardır.

Bu yazımızda kısmet açma duasının Arapça sözlerini ve Türkçe mealini aktaracağız. Yazımızın sonunda ise özel hayatta mutluluğa vesile olacak tesirli bir kaynak hakkında tavsiyelerde bulunacağız. Ancak öncesinde duanın okunma adabı hakkında birkaç önemli noktaya kısaca değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Kısmet duası okumadan önce abdest alınması

Kısmet duası ayetlere ve esmalara dayandığı için mutlaka abdestli biçimde okunmalıdır. Eğer kişi imkân bulursa dua öncesinde 4 rekat nafile namazı da kılabilir. Ancak dua öncesine abdest almanın zorunlu olduğunu fakat nafile namazının tercihe bağlı kılındığını ifade etmek gerekir.

Kısmet duası öncesine bir miktar sadaka verilmesinin hükmü

Kısmet duasının okunduğu günlerde bir miktar sadaka vermek duaya olan icabeti artırır ve duanın kabulüne vesile olur. Zira sadaka vermek rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve dua eden kişinin ellerinin boş çevrilmemesini temin eder.

Dua öncesinde küçük de olsa bir miktar sadaka vermenin çok makbul bir davranış olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak kısmet duasının kabulü konusunda sadaka bir ön koşul değildir. Yani dileyen müminler sadaka vererek duanın tesirini artırmaya gayret edebileceği gibi buna imkân bulamayanlar sadaka vermeden de duaya devam edebilirler.

Sadaka vermek sadece ihtiyaç sahiplerine belli miktarda para vermek biçiminde anlaşılmamalıdır. Müminlerin yüzünün gülmesine vesile olacak her şey sadakadır. Aile fertlerine iyi davranmak, ihtiyarlara yardımcı olmak, yetimlere yardım etmek gibi tüm güzel davranışlar da sadaka hükmünde sayılır.

Kısmet duası vekaleten de okunabilir

Kısmet duası gibi hayır dileme dualarını kişinin anne-babası veya başka bir yakını vekaleten okuyabilir. Bu hususta dikkat edilmesi gereken temel husus duaya başlarken kimin için dua edildiğinin niyet edilmesidir. Ancak ifade etmek gerekir ki en makbul dualar kişinin bizzat kendi diliyle yaptığı dualardır. Bu itibarla kısmet dualarının bizzat evlenmek isteyen kişi tarafından okunması inşallah çok daha tesirli olacaktır.

İlginizi çekebilir: Yatarken Okunacak Dua

Kısmet duası okuyacakların batıl uygulamalara sapmaması büyük önem taşımaktadır

Bazı kaynaklarda kısmet duası ile ilgili bilgiler sunulduğunda dinin özüne aykırı olan kimi uygulamalara da yer verilmektedir. Bir miktar suyun üzerine dua okuyup bunu kişiye içirme, sütle yazı yazma, bazı din büyüklerinin mezarlarına çaput bağlama gibi uygulamalar kesinlikle yanlıştır ve bu tarz şer hareketlerden uzak durmak gerekir.

İslami anlayışa göre dua etmenin usul ve şartları bellidir. Dua kulun Rabbine el açıp dilekte bulunmasıdır. Bunun dışındaki her türlü uygulamayı reddetmek ve böyle şeylere tevessül etmemek gerekir.

Kısmet duasının okunması için makbul kabul edilen zamanlar

Kısmet duası için en makbul kabul edilen zamanlar yatsı namazı sonralarıdır. Bu saate niyaz edilecek kısmet duaların daha tesirli olacağı yönünde beyanlar bulunmaktadır.

Ancak kişi dilerse günün diğer vakitlerinde de dua edebilir. Bu hususta herhangi bir kısıtlayıcı durum söz konusu değildir. Ancak yatsı namazı sonralarının kısmet duası için daha makbul olacağını büyük alimler eserlerinde sıkça beyan etmişlerdir.

Kısmet duası kaç gün boyunca ve günde kaç defa okunmalıdır?

Kısmet duası 7 gün boyunca okunması tavsiye edilen bir niyazdır. Kişinin Cuma gecesi duasına başlaması ve duasını Perşembe gecesi bitirmesi tavsiye edilmektedir.

Dua tercihen yatsı namazı sonralarında okunmaktadır. Dua sözlerinin peş peşe üç defa tekrar edilmesi daha makbul sayılmıştır. Yani dua 7 gece okunacak, her gece 3 defa dua sözleri peş peşe tekrar edilecek ve toplamda 21 okuma nispetine ulaşılacaktır.

Kısmet duası ve içtenlik şartı

Duaların kabulü konusunda en önemli husus hiç kuşkusuz ki samimi ve içten duygularla dua etmektir. Bir mümin bütün kalbi ile Rabbine yönelip dua ederse inşallah duası kabul olacak ve muradına kavuşacaktır.

Huşu içinde dua etmek ve tüm kalbi ile yakarışta bulunmak isteyen müminlerin dua sözlerine başlamadan önce Kuran-ı Kerim’den birkaç kısa sure okuması inşallah çok faydalı olacaktır.

Ayrıca dua için oturunca aceleyle hemen dua sözlerine başlamak da doğru değildir. Birkaç dakika durup yüce Allah’ın büyüklüğü hakkında düşünmek ve sonrasında şükrederek duaya başlamak da inşallah çok faydalı olacaktır.

Kısmet duasının sözleri

Kısmet duası 5 adet esmadan sonra 5 Kuran ayetinin okunması şekilde niyaz edilir. Önce bir esma söylenir ve hemen ardından bir ayeti kerime okunur. Duanın teşkili şöyledir:

  • Ya Vedud esması ve Furkan suresi 74. ayeti
  • Ya Cami esması ve Tevbe suresi 71 ayeti
  • Ya Nur esması ve Meryem suresi 96. ayeti
  • Ya Nafi esması ve Ali İmran suresi 38. ayeti
  • Ya Mucib esması ve Rum suresi 21. ayeti

Buradaki teşkile göre duanın tam sözleri şöyle olacaktır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

Ya Cami,

Vel mü’minune vel mü’miratü ba’duhüm evliyaü ba’d ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve yütıy’unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azızün hakım

Ya Nur,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

Ya Nafi,

Hünalike dea zekeriyya rabbeh kale rabbi heb lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh inneke semıud düa’

Ya Mucib,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun (amin)

Duanın sözlerini ezberlemekte güçlük çeken mümin erkekler ve mümin kadınlar dua sözlerini yazılı bir metin üzerinden de okuyabilir. Ayrıca dua sözlerini peş peş üç defa okumak gerektiğini de hatırlatmakta fayda vardır.

Kısmet duasının Türkçe meali

Kısmet duasında geçen esmaların ve ayetlerin Türkçe karşılıkları şöyledir:

Ya Vedud esması “seven ve sevilmeye layık” anlamındadır.

Furkân suresi 74. ayetin Türkçe karşılığı

Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl” derler.

Ya Cami esması “bir araya getiren ve toplayan” demektir.

Tevbe suresi 71. ayetin Türkçe karşılığı

Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İlginizi çekebilir: Hayırlı Eş Duası

Ya Nur esması “alemleri nurlandıran” demektir.

Meryem suresi 96. ayetin Türkçe karşılığı

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.

Ya Nafi esması “faydalı olan her şeyi yaratan” manasındadır.

Âli İmrân suresi 38. ayetin Türkçe karşılığı

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi.

Ya Mucib esması “duaları kabul eden” anlamındadır.

Rûm suresi 21. ayetin Türkçe karşılığı

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Kısmet duası okunurken sadece yukarıdaki Arapça lafızlar okunmaktadır. Burada verilen mealler sadece bilgilendirme maksatlıdır.

Yaşamınızda hayırlara vesile olacak bir eser tavsiyesi

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Bağlama duası, şirinlik duası, muhabbet duası, kuduriye duası, surhubat duası ve kavuşma duası gibi onlarca tesirli aşk duasına yer veren En Etkili Aşk ve Muhabbet Duası kitabı okurlardan çok olumlu yorumlar almaktadır ve inşallah sizin yaşamınızda da hayırlara vesile olacaktır.

Bu muazzam eserle birlikte okurlara duaların ne zaman ve nasıl okunması gerektiğini ifade eden Uygulama Rehberi adlı bir ek de gönderilmektedir.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.)

blank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*