Evradı Kudsiye Duası Nedir, Niçin Okunur?

evradı kutsiye duası

Şah- Nakşibendi Bahaeddin Muhammed Bin Muhammed Buhari tarafından tertip edilmiş Evradı Kudsiye duası kalplerde güzel bir nakış meydana getirmektedir. Duanın düzenli yapılması faziletine nail olmak adına önemli bir husustur. Evrad-ı Kudsiye, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinde ve Hz. Muhammed’in (sav) hadis-i şeriflerinde geçen dualardan meydana gelmektedir. Duanın metni içerisinde Allah’ın affını dileyen ayetler, büyüklüğüne işaret eden ayetleri, tevekkül ayetleri, rızıkların yaratılmasına dair ayetler bulunur. Ayrıca Hz. Muhammed’a (sav) naatlar, O’nun (sav) güzel sıfatlarına övgüler ve salavatlar yer alır.

Evradı Kudsiye Duası Hakkında İslam Alimlerinin Beyanları

İslam alimleri evradı kudsiye duası sözlerinin 100 ayrı fazileti olduğunu ifade etmişlerdir.

  • Evrad içinde öyle esmalar zikredilmiştir ki bu esmalar okunduğunda yer ve gök hazinelerinin açılacağı buyrulmaktadır.
  • Evradı kudsiye duasını halisane bir şekilde okuyan hastanın vücudundaki rahatsızlıkların Allah’ın izniyle iyileşeceği buyrulmaktadır.
  • Duayı okuyana Allah yakin ve hikmet nasip eder.
  • Evradı kutsiye duası cuma sabahları okunduğunda bolluk, bereket ve zenginlik nasip edilmesine vesile olur.
  • Hasetten, sihirden, nazardan korunmaya vesiledir.
  • Okuyan kişinin sıkıntılarını, üzüntülerini Allah giderir.
  • İzzet kapıları açılır.
  • Evradı kudsiye okuyan kişinin ailesinde geçimsizlik olmaz. Dirlik, birlik ve beraberlik olur.
  • Bir istek ve dilek için okunursa Allah’ın izniyle dilenen şey gerçekleşir.

Evradı Kudsiye Duası Sözlerinin İçeriğinde Neler Var?

Dualarda, Allah’a yakarmak için Allahümme ifadesi kullanılır. Dua Allahümme ile başlar. Allahümme ifadesinin ism-i azam olma ihtimalinden bahseden alimler vardır. Ya Allah lafzı yerine Evradı kudsiye duası faziletlerinden dolayı Allahümme ile başlar.  Duanın devamında çok yüksek bir istekle Allah’a sığınma talebi vardır. Bu talebi tam anlamıyla ifade edebilmek için Entel Melikül lafzı kullanılmıştır. Mülkü ve hayatı elinde bulunduran Allah’tır.

Hayatın muhafazası ise yine O’ndan (cc) talep edilmelidir. Entel Melikül ifadesinden sonra Hayy lafzı kullanılarak hayat için yalnızca O’nun desteği alınır. Yok olması ve değişmesi olmayan anlamına gelen Kayyum lafzı ile duaya devam edilir. Mübin, kul kalbine hakikat sırlarını açılmasını ister. Bunun için kullarına gerekli şeyleri açıklayan anlamına gelen Mübin lafzı kullanılmıştır. Duanın devamında da kullanılan lafızların her biri özenle seçilmiştir.

evradı kutsiye duası

Evradı Kudsiye Duası Hakkında Bediuzzaman Ne Buyurdu?

Bediuzzaman Said Nursi, Evradı kudsiye duası için; Şah-ı Nakşibendi hazretlerinin mana aleminde Hz. Muhammed’den (sav) ders alarak okuduğu bir dua olduğunu ifade eder. Bediuzzaman hazretlerinin bildirdiği bu bilgi ile ilgili olarak Menbau’l Esrar adlı kitabında Hamza B. Şemsad ayrıntı verir. Verdiği ayrıntılı bilgi içinde Şah-ı Nakşibendi hazretlerinin Peygamber Efendimiz’den (sav) her gece -manevi alemden- ders alarak yanında ezberlediği vardır.

Bu Tesirli Dua Nasıl Yapılmalıdır?

Dua ibadettir. Evradı Kudsiye de bir duadır. İçinde ayetlerin, esmaü’l hüsnanın ve Peygamber Efendimiz ’in (sav) dualarının bulunduğu değerli bir duadır. Duayı yapmaya başlamadan önce mutlaka abdest alınmalıdır. Abdestli olarak ve kıbleye yönelerek okunmalıdır. Kıbleye doğru oturarak okumak duanın fazileti adına değerlidir. Bediuzzaman hazretleri Evradı kudsiye duasını iki salavat arasında okurmuş. Evradı kudsiye duası öncesinde salavatlardan oluşan Delali’n Nur kitabından bir miktar okurmuş Ardından evradı kudsiyeyi okuyup sonunda yine Delali’n Nur’dan bir parça okuyarak duayı tamamlarmış. Ayrıca duanın samimi bir kalple ve ihlasla yapılması için sessiz bir ortam tercih edilmesi tavsiye edilir.

Evradı Kudsiye Duasının Manevi Hayata Katkıları Nelerdir?

Kıyamet gününde kör olarak hasredilmemek için Allah’ı zikre devam edilmelidir. Şeytana musallat olmamak, şeytanla arkadaş olmamak adına duaya devam edilmelidir. İhlas ile yapılarak devam edilen evradı kudsiye duası Allah’ın muhabbetine vesiledir. Kırk sabah ihlaslı bir şekilde dua edenin lisanından hikmetli sözler akmaya başlar. Dilini, kalbini, vücudunun diğer azalarını Allah için kullanmak isteyen öncelikle düzenli dua etmelidir. Düzenli evradı kudsiye duası okuyan kişi kendini boş emeller ve hayallerden kurtararak ihlaslı olma yolunda ilerler.

evradı kutsiye duası

Evrad-ı Kudsiye Duasının Sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme ent-el melik-ül hayyül-kayyûmül -hakkül mübiyn. *Ellezî lâ ilahe illâ ente*ente Rabbî halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mestetâ’tü* e’ûzü bike min şerri mâ sanâ’tü ebû’ü leke bini’metike aleyye * ve ebû’ü bi-zenbî * fağfir-lî zünûbî * fe-innehû lâ yağfir-üz-zünûbe illâ ente..

 Yâ ğaffâr, Yâ ğafûr

Sübhanallahi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilahe illâllahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il aliy-yil-aziym..

Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtınü ve hüve bi-külli şey’in aliym.4.Lâ ilâhe illâllâhü vahdehû lâ şerîke lehü-Lehül mülkü ve lehül hamdü-yuhyî ve yümîtü ve hüvel-hayyüllezî lâ yemûtü bi-yedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir..

Sübhaneke yâ aziym-ül-mu’azzamü

Sübhaneke yâ kayyûm-ül mükerremü

Sübhaneke yâ bâ’isü

Sübhaneke yâ varisü

Sübhaneke yâ kâdîrü

Sübhâneke yâ muktedirü

Sübhaneke yâ âlim-es-sırrı vel-hafiyyat

Sübhaneke yâ bâ’ise men fil-cedâleti vel müsmekâti

Sübhaneke yâ ma’bûde cemî-ıl halâ’ikı

Sübhaneke yâ mukaddir-el vecdi ves-savâfıkı

Sübhaneke yâ men lâ tedra’ü aleyh-il âfâtü

Sübhaneke yâ mü-kevvin-el ezmineti vel-evkâti alâ kadrüke ve te’âleyta ammâ yekûl-üz-zâlimûne ulüvven kebiyrâ

Sübhaneke yâ mû’tik-er-rıkâbe

Sübhaneke yâ müsebbib-el esbâbi

Sübhaneke yâ hayyü yâ kayyûmüllezî lâ yemûtü

Sübhâneke yâ ilâhi ve ilâh-en-nâsûti

Halaktenâ Rabbenâ bi-yedike ve feddaltenâ alâ kesiyrin min halkıke felek-el hamdü ven-na’ma’ü

Ve le-ket-tavlü vel-alâ’ü

Tebârekte Rabbenâ ve te’âleyte nes-tağfiruke ve netûbü ileyke.

Allâhümme entel evvelü felâ şey’e kableke

Ve ent-el-âhirü felâ şey’e bâ’deke

Ve ent-ez-zâhirü felâ şey’e yüşbihüke

Ve ent-el bâtınü felâ şey’e yerâke

Ve entel vâhidü bilâ kesiyrin

Ve ent-el kâdirü bilâ veziyrin

Ve entel müdebbirü bilâ müşiyrin

Kulillâhümme mâlik-el-mülki tü’til-mülke men teşâ’ü ve tenzi’ul-mülke mimmen teşâ’ü ve tu’izzü men teşâ’ü ve tüzillü men teşâ’ü bi-yedik-el hayrü inneke alâ külli şey’in kadir..

Tûlic-ül leyle fin-nehâri ve tûlic-ün-nehâre fil-leyli ve tuhric-ül hayye min-el-meyyiti ve tuhric-ül meyyite min-el hayyi ve terzukü men teşâ’ü bi-gayri hisâb..
Sübhaneke yâ menıhte-cebe fil-ulâ an cemi-il verâ.

Sübhâneke yâ men teraddê bil-vekâri vel-kibriyâi.

Sübhâneke yâ mâlike cemi-il eşya.

Sübhâneke yâ men te’azzeze bil-kudreti vel-ûlâ.

Sübhâneke yâ men yâ’lemü mâ fid-davahis-seb’i vel-husnâ

Ve yâ men yâ’lemü mâ yeteleclecü fis-sudûri vel-ahşâi

Sübhâneke yâ men şerrafel-aruda alel-müdeni vel-kurâ

Sübhâneke yâ men yâ’lemü mâ taht-el cebûbi ves-serâ.

Sübhâneke yâ men teâlâ ve latüfe an en yürâ.

Tebârekte Rabbenâ ve te’âleyte lâ Rabbe ğayrüke ve lâ kahira si-vâke.

Allâhümme entel mün’ım-ül mufdıl-ül mukiyl-üş-şekûr.

Ve eşhedü enneke entallâhüllezî lâ ilâhe illâ ente * ente Rabbî ve Rabbü külli şey’in fâtır-üs-semâvati vel-ardi âlim-ül gaybi veş-şehâdet-il-aliyyül kebir-ul müte’âli.

Tâ-hê… Tâ’sîn-mîm..Tâ-sin..Yâ-sîn..Hâ-mîm…Âyn-sîn-kâf….

Merac-el bahreyni yeltekkıyyâni beynehümâ berzahun lâ yebğıyân..

Allâhu lâ ilahe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te’hu-zühü sinetün ve lâ nevm.. Lehû mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men-zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznihi yâ’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bi-şey’in min ılmihî illâ bi-mâ şâ’e vesia kürsiyyühüs-semâvati vel-arda ve lâ ye’ûduhû hıfzuhumâ ve huvel-aliyyul-aziym.

Hâ-mîm Hâ-mîm Hâ-mîm Hâ-mîm Hâ-mîm. Ha¬mîm Hâ-mîm

Hummel-emrü ve câ’en-nasru fe-aleynâ lâ yunsarûn.

Hâ-mîm * Tenzîl-ul-kitâbi minAllâh-il-aziz-il-aliym* Ğâfir-iz-zenbi ve kâbil-it-tevbi şedîd-il-i kâbi zit-tavli lâ ilâhe illâ huve ileyh-il-masiyr.

Yef al’ullâhu mâ yeşâ’u bi-kudretihi *ve yahkûmu mâ yurîdu bi-ızzetihi

ve lâ munâzia lehû fî ceberûtihi *ve lâ şerîke lehû fi mülkihi.

Subhanallahi ve bi-hamdihi Lâ kuvvete illâ billahi* mâşâ’allâhu kâne vemâ lem yeşe’ lem yekun

â’lemu ennallâhe alâ külli şey’in kadîrun

ve ennallâhe kad ehâta bi-külli şeyin ılmen..*
ve ehsâ külle şey’in adedê

Allâhümme lâ laktulnâ bi-gadabike * ve lâ tühliknâ bi-mesulâtike *ve âfina kable zâlike*Yâ erhamer-râhimîn.

Sübhânellâhil-melik-il kuddûsi

Sübhâne zil-mulki vel-melekûti

Sübhâne zil-ız-zeti vel-azameti vel-heybeti vel-kudrati vel-kibriyâi vel celâli vel cemâli vel kemâli vel bekâi ves-sultâni vel-ceberûti

Sübhânel melik-il hayyillezî lâ yenâmu ve lâ yemûtu ebeden bâkıyen dâimen.. *Subbûhun kuddûsun Rabbunâ ve Rabbul melâ’iketi verrûh

Allâhümme allimnâ min ılmike * ve fehhimnâ anke *ve kallidnâ bi-samsâmi nasrike

Allâhümmec’alnâ leke şâkiran * ve leke zâ-kiran * ve leke râhiben *ve leke mitvêan ve leke muh biten ve ileyke evvâhen müniybâ.

Allâhümme tekabbel tevbetenâ* vağsil havbetenâ * ve seddid makâvilenâ * veslül sehîmete sudûrinâ * ve ezhib-iz-zahle ver-râne vel-ıhnete min kulûbinâ.

Allâhümme innâ ne’ûzü bike min cüdâ’il-füc’eti ve min hark-il me’nûseti *ve min-el-ilhâdi vel-ğırrati ve min-el-cem-mi vel’aneti ve min-el-umûril mutammirâti.

Allâhümmaksim lenâ min haşyetike mâ tehûlü bihî beynenâ ve beyne me’âsîke ve min tâ’atike mâ tüdhılünâ ve tübelliğunâ bih’i ilâ hazî-rat-il kudsi ve min-el-yakîni mâ tühevvinü bihî aleynâ musîbât-id-dünya vel-âhirati

vahşürnâ me’a hayr-il-eşâvizi ve mettı’nâ bi-esmê’ina ve ebsârinâ ve kuvvetinâ mâ ahyeytenâ vec’alhül-vârise minnâ vec’al se’ranê alâ men zalemenâ vensurnâ alâ men âdenâ vağfir hatâyânâ vek-şif razêyênâ Veşfi merdanâ ve nevvir cu’şûşenâ vak-dı evtârenâ verham nâcileynâ ve lâ tec’al-il âcilete ekbera hemminâ ve lâ mebleğa ılminâ ve lâ tec’al musîybetenâ fî dîninâ ve dünyênê ve lâ tusallit aleynâ bi-zünubinâ men lâ yerhamünâ ver-zuknâ ve ente erham-ür-râhimîyn.

Allâhümme innâ nes’elüke rahmeten min ındike tehdî bihê rûanê ve tellümü bihê şâ’şenâ ve tecmeu bihê şemlenê ve teşfiî bihê merîdanê ve tüzekkî bihê ea’mâlenâ ve tülhimünâ bihê rüşdenê.

Allâhümme innâ nes’elüke bi-samedâniyyetike ve bi-vahdâniyyetike ve bi-ferdâniyyetike ve bi-ızzetik-el-bâhirati ve bi-rahmetik-el-vâsi’ati en tec’ale lenâ nûren fî mesâmi’ınâ ve nûren fi ea’yuninâ ve nûren fi ecdâsinâ ve nûran fî kulûbinâ ve nûren fi havâssinâ ve nûren fi neseminâ ve nûren min, beyni eydiynâ.

Allâhümme zidnâ ilmen ve nûren ve hılmen ve êtinâ , nı’meten zâhiraten ve nı’meten bâtineten.

Hasbünallâhü li-dîninâ.

Hasbünallâhü li-dünyânâ.

Hasbünallâh-ül-kerîmü limâ ehemmenâ.

Hasbünallâh-ül-halîm-ül-kaviyyü limen beğâ aleynâ.

Hasbünallâh-üş-şedîdü limen kêdenâ bi-sû’in.

Hasbünallâh-ür-rahîmü ınd-es-sâme.

Hasbü-nallâh-ür-râ’ûfü ınd-el mes’eleti fil-cedesi.

Hasbünallâh-ül-kerimü ind-el-hisâbi

Hasbünallâh-ül-latîfü ind-el-mîzani.

Hasbünallâh-ül hakîmü ındel cenneti ven-nâr

Hasbünallâh-ül-kadîru ind-es-sı-rati.

Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arş-il-aziym.

Merhaben merhaben bis-sabâhi vebil-yevm-il-cedîdi * ve bil-ibbâni vebil feynet-is-saîd ve bis-sâfiri veş-şehîdi * üktüb lenâ mâ nekûlü

Bismillah-il hamîd-il mecîd-ir Rafî-il vedûd-il muhît-il fa’al-i fî halkıhî limâ yürîd.

Ve hüve ekrabü ileyhi min habl-il-verîd.

Esbahnâ billâhi mü’minen * ve bi-likâ’ihi musaddi-kan* ve bi-hüccetihî mû’terifen *

ve lisivallâhi fil-ülûhiyyeti câhiden * ve alellâhi mütevek- kilen

nüşhidüllâhe ve nüşhidü melâ’iketehü ve kütübehü ve enbiyâ’e-hü ve hamelete arşihi * Bi ennehü hüvallâhüllezî lâ-ilâhe illâ hüve vahdehü lâ şerîke leh * Ve neşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh * ve ennel cennete hakkun * vennâra hakkun *ve ennel havza hakkun * ve enneş-şefâ’ate hakkun* ve enne münkeran ve nekiyran hakkun * ve vâ’deke hakkun * ve ennessâate âtiyetün lâ raybe fihâ * ve ennallâhe yeb’asü men filkubûri * alâ zâlike nahyâ ve aleyhi nemûtü ve aleyhi nüb’asü ğaden ve lâ nerâ azâben inşâ’allâhu teâlâ.

Allahümme innenâ zalemnâ enfüsenâ fağfir-lenâ evzârenel-kebâ’ira vel-lememe fe-innehû lâ yagfirühümâ illâ ente *vehdinâ li-ahsen-il-ahlâki fe-innehû lâ yehdî li ahsenihâ illâ ente

lebbeyke ve seâ’deyke vel-hayru küllü hû bi-yedeyke nestağfiruke ve netûbü ileyke * êmennê Allâhümme bimâ erselte min rasûlin * ve êmennê Allâhümme bimâ enzelte min kitâbin fe saddaknâ Allâhümmemle’ ev cühenâ minke hayê-en ve kulûbenâ minke hubûrâ.

Allâ hümmec’alnâ luhûmen ve zalifen ve lâ tec’alnâ danînen ve amînen ve nemîmen ve neffâcen ve dâhisen.. Allâhümme innâ ne’ûzü bike min-el-hebremeti vel-ce’veti ve minel-utuvvi vel-hatrabeti vel-haylûleti velfeyheci ver-rat’ı vel-atli ver-ramê’i vel-fitnetid-dehmâ’i vel-maîşet-id-dankâ’i Al-i lahümmec’al evvele yevminâ hêzê salâhen * ve evsatahu felâhen * ve âhirahü necâhen..vahtim lenê bis-saâdeti veş-şehêdeti vet-tevbeti vel-mağfirati vel-îmân.

*Allâhümmec’al evvelehû rahmeten ve evsatahû zehêdeten ve âhirehu tekrimeten.

Allâhümmerzuknâ min-el-ayşi erğadehu * ve min-el-umri es’adehu* ve min-er-rızki evsa’ahu.

Allâhümmâ’fu annâ bi-afvike * vahlüm aleynâ bi-fadlike * sübhânekâllahümme ve bi-hamdike lâ uhsî senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike azze cârüke *ve celle senâ’üke * ve lâ yühzemü cündüke * ve lâ yuhlefü vâ’düke * ve lâ ilahe ğayrüke.

Sübhaneke mâ abednâke hakka ıbâdetike yâ mâ’bud

Sübhâneke mâ arafnêke hakka mâ’rifetike yâ mâ’rûf.

Sübhâneke mâ zekernâke hakka zikrike yâ mezkûr.

Sübhâneke mâ şekernâke hakka şükrike yâ meşkûr.

Allâhümme ev-zı’nâ şükra mâ en’amte bihi aleynâ * fe-inneke entallâhüllezir-tefe’at an sıfetil-cibilli sıfâtü kudretike ve lâ zıdde şehideke hıyne fetart-el-mêrûşe ve lâ nidde hacezeke hıyne berâtel-havêbêt

Allâhüm-me innâ ne’ûzü bike min cahmetin lâ tedme’u * ve min cenânin lâ yefze’u *ve min kalbin lâ yahşa’u *ve min duâil lâ yûkbelü * ve min ılmin lâ yenfeu  ve min kavlin lâ yüsme’u * ve min nefsin lâ teşbe’u * ve min avêz-il-mâ’un.*. Allâhümme fehhimnâ esrâra kurânike * ve elbisnâ melâbise envârike vağmisnâ fi râmuz-il letâifi * ve efid aleynâ min avêrif-il-meârifi

Yâ nûr-el-envâri yâ latîfü yâ settârü * nes’elüke en tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin nebrâs-il-enbiyâ’i ve ney-yir-il-evliyâ’i ve zibrikân-il-asfiyâ’i ve yûhis-sakaleyni ve ziyâ-il-hâfikayni * ve en terfe’a vücûdenâ ilâ felek-il-irfâni ve en tüsebbite şühûdenâ fi makam-il-ihsâni  yâ Allâhu yâ nûru yâ vâsi’u yâ ğafuru * yâ men-is-semâ’ü bi-emrihî mebni-yetün * vel-ğabrâ’ü bi-kudretihi medhiyyetün * veş-şevâhiku bi-hikmetihî mersiyyetün * vel-kamerâni bi-fadlihi mudîetün  nes’elüke bismikelleziî terakrakat minh-ül-hunnesü vel-ezherâni ve tecelcelet minh-ül-anênü hırzen mâni’an ve nûran sâtı’an yekâdü senâ berkıhî yezhebü bil-ebsâri

yukallib-ül-leyle ven-nehêra inne fî zâlike le-ıbraten li-ülil-ebsâri

Tâ-sîn-mîm.. Ve ne’ûzü billâhil -aliyyil-azîmi min-el-maâzifi vel-ızati vel-mahzûrî * vel-mümâhaleti vel-ğımari ve min keydil-füccêri ve min havâdis-il-asrâni ve min şerril-ecerrâni

Yâ hafîzu ihfeznâ..* yâ veliyyü yâ vâlî* yâ aliy-yü yâ âli * yâ men lâ ilâhe illâ hüve * lâ yâ’lemü ehadün keyfe hüve illâ hûve* yâ Allahü.. * Yâ hayyü * yâ kayyûmü..*yâ hakku * yâ vâhidü * yâ ehadü * yâ samedü * yâ vehhêbü *yâ fettâhü * yâ muhyî * yâ mümîtü * yâ kahhârü *Yâ selâ-mü..  Selâmün kavlen min Rabbir- Rahiym.

 Fese-yekfîkehümüllâhu ve hüves-semî’ul-alîm. hüvallâ-lıüllezî lâ ilâhe illâ hüve* Âlimül ğaybi veş-şehêdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve * el-melik-ül kuddûs-üs selâm-ül mü’min-ül müheymin-ül azîz-ül cebbâr-ül mütekebbir-ul -hâlık-ul bâri-ül musavvir-ül gaffâr * el mübdi-ül muîd-ül berr-ül muhsır-rezzâk-ül kâbid-ul bâsit-ul hâfıd-ur râfi-ul mu’izz-ül müzill-ül mukît-üs-sâdık-ül bâkir-ra’ûf-ün nâfi-ud-dârr-ül mühlik-ül mukaddim-ül mu’ahhir-ül afüvv-ül-ğaniyy-ül muğnil müntekım-üt tevvâb-üs semî-ul alîm-ül-basîr.

Hasbünallâhü ve ni’mel-vekîlü * ni’mel-Mevlâ ve ni’men-nasîr..* Ğufrâneke Rabbenâ ve ileyk-el masîr. Yâ dâ’imen bilâ fenâ’in * ve yâkâ’imen bilâ zevalin * ve yâ müdebbiran bilâ vezîrin * Sehhil aleynâ ve alâ ebeveynâ ve alâ cemîı talebetin-nûril mü’minîne vel mü’minâti kâffeten külle asîr

Allâhümme lâ mâni’a limâ â’tayte * ve lâ mû’tıye limâ mena’ te * ve lâ râdde limâ kadayte * ve lâ mübeddile limâ hakemte * ve lâ yenfa’u ‘ zel-ceddi mink-el-ceddü

(Sübhâne Rabbiy-el aliyyil azîm*el hasîb-il hakem-il adl-ir rakîb-il bâzih-iş şâmih-il mücîb-il ğaniyyir raşîd-is sabûr-il celîl-il bedî-in nûr-il muksit-il câmi-ıl mû’t-ıl-mâni

Lâ ilâhe illâllah-ül vekîl-üş-şehîd..* Lâ ilahe illâllâh-ül metîn-ül mecîdü.. Lâ ilâhe illâllah-ül vâhidül vêlî * Lâ ilâhe illâllâh-ül mâcid-ül müte’âli.

Â’dednâ likülli hevlin lâ ilâhe illallâhü * ve likülli rağsin elhamdü lillâhi *veli külli rahâ’in eş-şükrü lillâhi * ve likülli u’cûbetin sübhânallâhi *ve likülli lezenin hasbiyallâhü * ve likülli ismin estağfirullâh *ve likülli şecvin mâşâ’allâhü * ve likülli kadâ’in ve kaderin tevekkeltü alâllâhi * ve likülli musiybetin innâlillâhi * ve likülli tâ’atin ve mâ’siyyetin lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi * ve likülli şecebin isteantü billâhi.
Allâhümme innâ asbahnâ nüşhidüke ve nüşhidü melâ’iketeke ve hamelete arşike ve enbiyâ’eke ve cemi’a halkıke * bi-enneke entallâhüllezî lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke *ve enne seyyidenâ Muhammeden abdüke ve resûlüke..*

*Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil-aziym

Yâ Rahman-ed-dünyâ ve yâ Rahîm-el âhireti fâ’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ ente Mevlâna ve ente hayrur-Râhimîn.

Bismillâh-iş şâfi hüvallâhü.
Bismillâh-il-kâfi hüvallâhü.
Bismillâh-il-mu’âfî hüvallâhü.
«Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil-ardi ve lâ fis-semâ’i ve hüves-semî-ul-aliym
Allâhümme yâ muhyî ehyinâ hayêten tayyibeten bis-sıhhati vel âfiyeti fî dârid-dünyâ vel-âhireti inneke alâ külli şey’in kadîr.
Fallahu hayrün hafızan ve hüve erham-ür-Rahimiyn.

Vallâhü min verâ’ihim muhîtun * bel hüve Kur’ânün mecidün * fî levhımmahfûz.

Hâfizû ales-salâvâti ves-salât-il vustâ ve kûmû lillâhi kânitîne in küllü nefsin lemmâ aleyhâ hâfizün* Ni’mel hâfizu Allâh * yâ hâfizu * ıhfeznâ min külli şerrin ve darrin 

Sümme enzele aleyküm min bâ’dil ğammi emeneten nu’âsen yağşâ tâ’ifeten minküm
ve tâ’ifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral-hakkı zannel-câhiliyyeti yekûlûne hel lenâ min-el-emri min şey’in kul innel-emre küllehû lillâhi *yuhfûne fî enfüsihim mâ lâ yubdûne leke * yekûlûne lev kâne lenâ min-el-emri şey’ün mâ kutilnâ hâhünâ kul lev küntüm fi büyûtiküm leberazellezîne kütibe aleyhim-ül katlü ilâ medacı’ıhim ve liyebteliyallâhu mâ fî sudûriküm ve li-yumahhısa mâ fî kulûbiküm vallâhü alîmün bi-zât-is-sudûr.

Ellezîne yekûlûne Rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zünûbenâ ve kınâ azâb-en-nâr.

Es-sâbirîne ves-sâ-dıkıyne vel-kânitıyne vel-münfikîne vel-müstağfirîne bil-eshâr.

Şehidallâhü ennehû lâ ilâhe illâ hüve vel-melâ-iketü ve ulûl-ilmi kâ-imen bil-kıstı lâ ilâhe illâ hüvel-azîz-ül hakîm înned-dî ne indallâh-il-islâm

Fesübhânallâhi hıyne tümsûne ve hıyne tusbihûn

Ve lehül-hamdü fis-semâvati vel-ardi ve aşıyyen ve hıyne tuzhirûn.

Yuhric-ül hayye min-el-meyyiti ve yuhric-ül meyyite min-el-hayyi ve yuhyil-erda bâ’de mevtihâ ve kezâlike tuhracûn

İnnî tevekkeltü alellâhi Rabbî ve Rabbüküm mâ min dâbbetin illâ hüve êhızün bi-nâsiyetihâ inne Rabbî alâ sırâtin müstakîm.

Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alellâhi ve kad hedâna sübülenâ ve lenasbiranne alâ mâ êzeytümûnâ ve alellâhi fel-yetevekkelil mütevekkilün.

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhü lenâ hüve Mevlânâ ve alellâhi fel-yetevekkel-il mü’minûn ve in yemseskallâhü bi durrin felâ kâşife lehû illâ hüve ve in yüridke bi hayrin felâ râdde li fadlihi yüsıybü bihî men yeşâü min ıbâdihî ve hüvel ğafûrur-Rahîm.

Ve mâ min dâbbetin fil-ardi illâ alellâhi rızkuhâ ve yâ’lemü müstekarrehâ ve müstevde’ahâ küllün fi kitabin mübiyn.

Ve ke-eyyin min dâbbetin lâ tahmilü rızkahâ Allâhü yerzükuhê ve iyyâküm ve hüves-semî-ul-alîm.

Mâ yeftahıllâhu linnâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsik felâ mürsile lehû min bâ’dihi ve hüvel azîz-ülhakîm.

Ve lein se’eltehüm men halâk-as-semâvati vel-arda le-yekulünnallâhü kul efera-eytüm mâ Ted’une min dûnillâhi in erâdeniyallâhü bi-durrin hel hünne kâşifâtü durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hünne mümsikâtü rahmetihi kul hasbiyallâhü aleyhi yetevekkel-ül-mütevekkilûn.

Ve mâ ce’alehullâhü illâ büşrâ leküm ve li-tatma’inne kulûbüküm bihi ve men-nasru illâ min indillah-il azîz-il-hakîm.

(Kêf-Hê-yê-ayn-sâd.*. Hâ-mîm.. Ayn-sîn-kâf..
İkfinâ verhmnâ hüvallâh-ül-kâdir-ül kâhir-üz zâhir-ul bâtın-ül fâtir-ül lâtîf-ül habîr.

Kavlühül-hakku ve lehülmülkü yevme yünfehu fis-sûri âlim-ül gaybi veş-şehêdeti ve hüvel-hakîm-ül-habîr.

Yâ hannânü Yâ mennânü Yâ bedî’as-semâvâti vel-ardi..* Yâ hayyü yâ kayyûmü Yâ zel-celâli vel-ikrâm.

Nes’elüke bi-ızam-il-lâhutiyyeti en tenkule tıbê’anê min tıbêıl-beşeriyyeti ve en terfe’a mühecenâ me’a melâ’iketik-el ulviyyeti.

Yâ muhavvil-el havli vel-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahsen-il hâl.

Sübhânekâllâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfirüke ve etûbü ileyke.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-is-sâbikı ilel-enâmi nûrühû rahmetün lil-âlemîne zuhûruhû adede men medâ min-el-beriyyeti ve men bekıye ve men saide minhüm ve men şakıye salâten testağrik-ul adde ve tuhıytu bil-haddi salâten lâ ğâyete lehê ve len tihê-e ve lâ emede lehê ve len kıdâ’e salâtek-el-letî salleyte bihâ aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve itratihî misle zâlike..*
Bi rahmetike yâ Erhamer-Râhimîn.

Sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ yesıfûn .* Ve selâmün alel mürselîn.* Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.
Allâhümme rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes-semî’ul alîmu.* Allâhümme e’tınâ külle hayrin ve eıznâ min külli şerr.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbil kulûbi ve devâihê ve âfiyetil ebdêni ve şifâihê ve nûr-il ebsâri ve dıyâihâ ve alâ êlihî ve sahbihî ve sellim.*Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.* Ves-salâtü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin Ve êlihî ve sahbihî ecmeîn.

Allâhümme bi hakkı kelâmikel kadîmi ve Rasûlikel kerîm.* Ve bi hakkı cemîıl enbiyâi vel mürselîn.* Ve bi hurmetil evrâd-ı kudsiyyeti ve mâ fîhê min hakâik.*Yâ kâdıyel hâcât.* Ve yâ dêfial beliyyât.* İdfe’ annâ belâyâ.* Verzuknâ ve üstâzenâ ve vâlideynâ ve tullebeten-nûri bi husnil hâtimeti Âmîn…Âmîn….Âmîn

Ve sallalâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen kesîrâ.

Kenzül Dua-Her Kapıyı Açan Murâd Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

Bu kitabı şuradan indirebilirsiniz. (Tıklayıp Kenzül Dua kitabını indirin.)

Telefonun ekranını döndürüp yorumları daha net bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yorumlar sadece bir kısmı, çok daha fazlası var:

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*