Evlilikte Huzur İçin Dua Ailenize Mutluluk Getirecek

Evlilikte huzur için dua

Evlilikte huzur için dua okuyan müminler Allah’ın izniyle bütün sorunlarını geride bırakır ve mutlu bir aile yaşamına kavuşur. Bu tesirli dualar sayesinde evliliği kurtulan ve evini saadet hanesine çeviren çok sayıda mümin vardır. 

Bu etkili niyaz için büyük alimler “girye kesen dua” ifadesini de kullanmaktadır. Girye sözü “ağlamak ve üzülmek” anlamına gelir. Girye kesen dua ise “ağlamaya son veren ve mutlu olmaya vesile olan dua” demektir.

Yazımızda 8 farklı aile huzuru için dua metnine yer verilmiştir. Bu duaların her biri farklı bir konu ile alakalıdır. Aile huzurunu temin edip huzura kavuşmak isteyen müminler bu dualardan ihtiyaç duydukları birini veya birkaçını okuyabilirler. Dualar inşallah çok kısa sürede tesir gösterecek ve el açan müminin murad ettiği hayata kavuşmasına vesile olacaktır.

Evlilikte huzur için dua

Evlilikte huzur için dua, eşlerin muhabbetini artıran niyaz

Evlilikte huzur için okunan en tesirli duadır. Karı koca arasındaki muhabbeti artırır. Zaten aile huzuru büyük ölçüde eşler arasındaki sevgiye dayanır. Dua sayesinde karı koca arasındaki aşk ve muhabbet artınca doğal olarak ev de bir huzur ocağı haline gelir.

Dua 3 bölümden oluşur. Bu bölümler “niyet aşaması”, “esmalar aşaması” ve “ayetler aşaması”dır. Her aşamada okunan dua sözleri ve okunma usulü hakkında şunlar beyan edilmiştir:

Bu tesirli dua kısa bir niyet bölümü ile başlar. Kadim dua kitaplarında duanın niyeti şöyle geçmektedir.

Evlilikte huzur için dua

Evlilikte huzur için dua niyet sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Rabbim eşimi bana göz aydınlığı kıl. Bizi birbirimize ribât-ı aşk ile bağla. Beni eşim için penah-ı aşk eyle. 

Burada geçen ribât-ı aşk sözü “birbirine aşkla bağlanmak” manasına gelmektedir. Penah-ı aşk sözü ise “sığınılacak yer” demektir. Yani bu duadaki kutsi sözlerin yüzü suyu hürmetine İnşallah karı koca birbirine aşka bağlanacak ve her türlü zorlukta birbirlerine sığınacak bir liman gibi bakacaklardır.

Duanın niyet aşamasından sonra konu ile ilgili 7 esma okunur. Okunan esmaların tümü de “yakınlık kurmak” ile alakalıdır. Bu esmalar sayesinde inşallah kadın ile erkek arasında daha önce olmayan samimi bir yakınlık tesis edilecektir. 

Esmalar verilen şu sıra ile okunursa İnşallah daha isabetli olur:

Evlilikte huzur için dua esma sözleri

Ya Akrab,

Ya Karîb,

Ya Vedud,

Ya Cami,

Ya Zû fadlin ale’n-nâs,

Ya Mukallibü’l kulûb,

Ya Musarrifü’l kulûb,

Esmalardan sonra şu mübarek sözler okunarak dua bitirilir:

Evlilikte huzur için dua

Evlilikte huzur için dua hükmünde okunan ayetler

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (amin)

Dua sözlerini okuyup taktik eden pek çok çift olumlu tesirlerine kendi gözleriyle şahit olmuş ve Yüce Allah’ın onlar için lütfettiği güzellikler için şükretmiştir. 

Evlilikte huzur için dua günün her vakti okunabilir. Dua kapısı müminler için her zaman açıktır. Ancak kişi rahatsız edilmeyeceği uygun bir vakti dua için seçerse daha isabetli olur.

Bu tesirli dua kadın ya da erkek tarafından okunabilir. Karı ya da kocadan sadece biri tarafından okunursa yeterlidir. Dua Allah’ın izniyle hem okuyan kişiyi hem de eşini etkileyecektir.

Eğer imkan varsa duaya 3 gün devam etmek inşallah duanın tesirini arttırır. Zira dua okunurken sabırlı ve kararlı olmak duanın kabule karin olmasını sağlar.

Evlilikte huzur için dua

Evlilikte huzur için dua, tüm aile fertlerini etkileyen niyaz

Aile yaşamının güzel geçmesi için karı koca arasındaki muhabbetin güzel olması en önemli etkendir. Ancak tek başına yeterli değildir. Diğer aile bireylerinin de aile huzuruna katkıda bulunması gerekir. İşte tam da bu noktada şu kısa duanın aile fertlerinden biri tarafından okunması inşallah çok hayırlı neticeler verecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda (amin)

Evlilikte huzur için dua okuyan kişi için şu üç amaç gerçekleşir:

Dua hasr-ı muhabbet etkisi yapar. Yani kişinin bütün sevgisi ailesi üzerinde yoğunlaşır. Çocukların ailelerine bağlı olmasını temin eder.

Bu etkili niyaz aile fertlerinin kalbine kemâl-i muhabbet yerleşmesini sağlar. Yani kişi saf ve güçlü bir sevgi ile kendi ailesine yaklaşır.

Duanın üçüncü önemli özelliği ise insanlara sevme yeteneği aşılamasıdır. Kadim dua kitaplarında buna istidad-ı muhabbet denir. Bu dua sayesinde daha önce sevgisini net olarak gösteremeyen kişiler “sevmeyi ve sevilmeyi öğrenerek” aile huzuruna katkıda bulunur.

Ailevi meselelerde okunan barışma duası

Evlilikte huzur için dua okuyacak kişiler ihtiyaç hasıl olduğunda vakit kaybetmeden barışma duası da okumalıdır. Çünkü karı kocanın veya diğer aile fertlerinin birbirine küskün kalması doğru değildir ve insanların hayatını ciddi biçimde olumsuz etkiler.

Büyük alimler problemler yaşandığında şu sözlerle dua edilmesini tavsiye etmektedir:

Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azızün hakım.

Ancak bu kutsi duadan önce de sonra da Fatiha Suresi okunur.

Duadan önce okunan Fatiha suresi “mukaddime” görevi görür ve duanın niyeti hükmünde geçer. Dua sözlerinden sonra okunan Fatiha suresi ise “hatime” vazifesi görür ve duanın kabul görmesinde son derece etkilidir.

Evlilikte huzur için dua

Evlilikte huzur için dua okuyanlar nazar duası da okumalı 

Nazar güzel ve iyi olan her şeye değebilir. Nazar insanlara ve eşyalara değebileceği gibi “güzel giden bir evliliğe veya başarılı bir işe” de değebilir.

Evlilik yaşamında önemli problemler yaşayan insanlar nazar ihtimalini çok fazla akıllarına getirmezler. Ancak bir çiftin üzerinde nazar varsa mutluluğu yakalamaları hiç de kolay olmaz. Bu itibarla evliliğinin güzel geçmesini isteyen kişiler nazar duası okumalıdır.

Evlilikte huzur için dua okuyan kişilere tavsiye edilen nazar duasının sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. (amin)

Bu nazar duasının sözleri peş peşe 3 defa tekrar edilir. Dua bittikten sonra 1 defa Felak, 1 defa Nas ve 3 defa da İhlas suresi okunur. Duanın okunması ile inşallah nazardan kaynaklanan her türlü şer güç bertaraf edilmiş olur.

Fitne çıkaran kişilere karşı okunan tesirli dua

Aile huzurunun bozulması için fitne çıkaran kişiler büyük alimler tarafından kâfirlerden bile daha kötü insanlar olarak tarif edilmişlerdir. Ayrıca büyük alimler fitneye karşı en güçlü silahın dualar okuyarak Yüce Allah’ın rahmetine sığınmak olduğunu da ifade etmişlerdir.

Akrabalardan, komşulardan, arkadaşlardan veya diğer insanlardan gelebilecek her türlü fitneye karşı şu dua sözlerinin okunması tavsiye edilmektedir:

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın.

Duanın okunması bittikten sonra 7 defa Ya Esra’u mekren denir. Ardından 7 defa da Ya Esra’u’l-hâsibîn denir. Bu esmaların anlamı “hile ve tuzak kuranları hızlı bir şekilde cezalandıran”dır. Bu esmaların yüzü suyu hürmetine inşallah fitne çıkaran kişiler daha bu dünyadayken cezalarını çekecekler ve diğer insanların huzurunu bozmaya vakit bulamayacaklardır.

Evlilikte huzur için dua okuyan kişiler aynı zamanda fitneden ve nazardan korunmak için de dualar okurlarsa murat ettikleri hedefe daha hızlı varacaklardır.

Geçimsiz koca için okunacak dua

Bazen ailevi problemlerin yaşanmasında kocanın olumsuz tavırları etkili olmaktadır. Böyle bir durumda perşembe geceleri yatsı namazından sonra şu dua sözlerinin 7 defa tekrar edilmesi çok etkili sonuç verecektir:

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım.

Geçimsiz kadınlar için kocaların okuduğu dua

Eğer ailevi problemlerin sebebi daha çok kadın ise kocası tarafından şu duanın okunması tavsiye edilmektedir:

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama.

Kocaların okuyacağı bu evlilikte huzur için dua sözleri cuma namazından sonraki vakitte okunursa daha makbul olur. Ayrıca dua sözlerinin 7 defa tekrar edilmesi de tavsiye edilen okunma usulüdür.

Evlilikte huzur için dua

Maddi konularla ilgili okunan evlilikte huzur için dua

Çoğu zaman ailevi sıkıntıların sebebi maddi problemler olmaktadır. Çünkü maddi sorunlar insanları öylesine güçlü etkiler ki özel yaşamda da mutsuz olmalarına sebep olur.

Rızık konusunda sıkıntıları olan ve buna bağlı olarak aile huzuru bozulan kişiler şu sözlerle dua etmelidir:

Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.

Dua için makbul kabul edilen zaman dilimi sabahın erken saatleridir. Vakit öğleyi bulmadan duanın okunması gerekir. Ancak ne kadar erken okunursa o kadar isabetli olur  Duaya 3 gün devam etmek ise müminlerin duayı ne kadar önemsediklerini gösterir ve duanın kabul edilmesini temin eder. Hiç şüphesiz ki yüce Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. 

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı ile alakalı okuyucu yorumları bizi hakikaten şaşırttı. Aşağıdaki mucizevi yorumları okuyunca siz de bize hak vereceksiniz.

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabını indirmek için tıklayınız

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce okuyucu yorumu sizi bekliyor olacak.

Evlilikte Huzur İçin Dua Ailenize Mutluluk Getirecek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön